Zaloguj siÄ™
PokaĹĽ wyniki od 1 do 2 z 2
 1. #1
  Nowicjusz
  Dołączył
  Nov 2014
  PostĂłw
  2

  Postawi? Piw: 0
  Otrzyma? Piw: Thanked 1 Time in 1 Post
  Siła reputacji
  0
  Array

  Domyślnie Poradnik do ls 2015 v 1.0

  Wst?p
  Poradnik do gry Farming Simulator 15 zawiera wszelkie wskazówki niezb?dne
  do prowadzenia farmy, a tak?e szczegó?ow? charakterystyk? poszczególnych elementów
  rozgrywki. Znajdziesz tu porady dotycz?ce rozpocz?cia zabawy oraz jej
  owocnego kontynuowania. Dok?adnie zosta?y opisane wszystkie dost?pne hodowle
  zwierz?t oraz misje. Szczegó?owo przedstawiono uprawy i ich op?acalno??. W solucji
  zamieszczono tak?e starannie opisane mapy oraz lokalizacj? wszystkich z?otych
  monet. Pocz?tkuj?cy gracze znajd? szereg cennych informacji w rozdziale Podstawy,
  a wszyscy z rozdzia?u Inne dowiedz? si? wi?cej na temat zarabiania pieni?dzy
  i odpowiedniego rozwijania gospodarstwa.
  Farming Simulator 15 to kolejna edycja popularnej serii symulatorów, w której
  gracz zajmuje si? prowadzeniem w?asnej farmy. Do jego zada? nale?y obsiewanie
  pól, hodowla zwierz?t, a w dalszej kolejno?ci kupowanie coraz nowszych maszyn
  i rozwijanie gospodarstwa. Nowo?? stanowi teren, wzorowany na obszarze Skandynawii.
  Wi??e si? z tym tak?e inne novum, jakim jest mo?liwo?? prowadzenia wycinki
  lasów. Nie zabrak?o równie? trybu wieloosobowego, w którym maksymalnie
  16 graczy jednocze?nie mo?e zarz?dza? farm?. Powróci?o te? szerokie wsparcie
  dla modyfikacji tworzonych przez fanów.
  Poradnik do gry Farming Simulator 15 zawiera:
   podstawowe informacje o rozgrywce;
   wskazówki dotycz?ce pocz?tku gry oraz jej dalszych etapów;
   informacje o wszystkich hodowlach zwierz?t i zwi?zanych z nimi zaj?ciach;
   opis dost?pnych misji i nagród za ich wykonywanie;
   deskrypcj? upraw oraz porównanie ich op?acalno?ci;
   opis procesu wycinki drzew;
   szczegó?owe mapy;
   lokalizacj? wszystkich z?otych monet wraz z dok?adnym opisem ich po?o?enia;
   porady dotycz?ce rozwoju gospodarstwa oraz zarabiania pieni?dzy.

  Kod:
  Tre?? widoczna tylko dla zarejestrowanych u?ytkowników.
  Porady ogólne.
  1. Pilnuj, aby na Twoich polach zawsze by?y wykonywane odpowiednie prace.
  Wynaj?ci pracownicy cz?sto lubi? zacina? si? w ró?nych miejscach. Nie ko?cz?
  przez to powierzonego im zadania, dlatego te? od czasu do czasu zajrzyj
  do nich.
  2. Uprawiaj g?ównie te ro?liny, które przynosz? najwi?kszy zysk (sprawdzisz to
  w rozdziale Uprawy).
  3. Nie wstrzymuj si? z inwestowaniem w nowe maszyny – pieni?dze zarabiasz
  po to, aby je wydawa?, a nowy sprz?t poprawi komfort pracy i skróci jej czas.
  4. Nie zapominaj o opryskaniu lub nawiezieniu pola, nim ro?lina dojrzeje do
  zbioru. Pozwoli to na zebranie podwojonego plonu.
  5. Sprzedawaj towary w odpowiednim momencie, gdy cena w skupie jest najlepsza.
  Czasem warto si? wstrzyma? i poczeka? na wzmo?one zapotrzebowanie,
  aby otrzyma? nawet dwukrotnie lepsz? ofert?.
  6. Czasami Twój pojazd lub sprz?t mo?e ugrz?zn?? w jakim? miejscu, co uniemo?liwi
  mu poruszanie si?. Zresetuj go wtedy, a pojawi si? na Twojej farmie.
  7. Niektóre ci?gniki mog? zosta? przewa?one przez ci??ki sprz?t doczepiany
  z ty?u. Aby wyrówna? poziom, najpierw zaczep z przodu wybrany obci??nik.
  8. Po zapoznaniu si? z gr? najlepiej b?dzie prowadzi? rozgrywk? w 15x – 30x
  przy?pieszeniu. Maksymaln? pr?dko?? stosuj podczas oczekiwania na wyro?ni?cie
  plonów.
  9. W menu opcji mo?esz zmienia? ustawienia u?atwiaj?ce rozgrywk? – np. cz?stotliwo??
  pojawiania si? misji pozwoli na cz?stsze zarabianie pieni?dzy,
  a wy??czenie usychania ro?lin zlikwiduje presj? czasow? ci???c? na Tobie
  podczas ?niw.
  10. Zawsze sprzedawaj swoje maszyny bezpo?rednio. Jad?c do sklepu nie stracisz
  du?o czasu, a otrzymasz za sprz?t o 20% wi?cej ni? przy sprzeda?y automatycznej.
  11. Korzystaj z przeno?nego komputera. Sprawdzisz w nim aktualne ceny, status
  posiadanych pól, czy pozycj? dost?pnych maszyn oraz informacje o hodowli
  zwierz?t.
  12. Wi?kszo?? prac zlecaj swoim pracownikom, samemu zajmuj?c si? tym, czego
  nie mo?na im powierzy? (np. opryski, sprzeda? plonów).
  13. Staraj si? wyspecjalizowa? w jednej dzia?alno?ci, a dopiero potem rozpoczyna?
  kolejn?. Dzi?ki temu b?dziesz posiada? dobre podwaliny pod szybsze rozwini?cie
  nowego przedsi?wzi?cia.
  14. Po wczytaniu gry musisz ponownie zatrudni? pracowników.
  15. Zwracaj uwag? na poziom paliwa. W wi?kszo?ci pojazdów jest go bardzo
  du?o, niemniej zapas benzyny w ko?cu si? wyczerpie.
  16. Cz?sto u?ywaj klawisza [TAB], za pomoc? którego mo?esz prze??cza? si? pomi?dzy
  posiadanymi maszynami.

  Klawisze :

  W A S D - Poruszanie si?
  [COLOR=#303030][FONT=Arial] - Rozgl?danie si?
  E - Wej?cie do pojazdu
  F - Latarka
  I - Komputer przeno?ny
  P- Sklep [FONT=Arial Black][R- Aktywacja Obiektu
  ESC - Menu

  waj?ce
  plony. Optymalna pr?dko?? to 30x. Skal? czasu mo?esz
  szybko operowa? za pomoc? przycisków [7] i [8].
   Cz?stotliwo?? misji – ustalasz tutaj, co jaki czas (rzeczywisty) b?d? pojawia? si?
  kolejne misje. Mo?esz je aktywowa? poprzez tablic? og?osze?.
   Wzrost ro?lin – mo?esz tutaj zwi?kszy? lub zmniejszy? szybko??, z jak? b?d?
  wyrasta? ro?liny.
   Usychanie ro?lin – mo?esz wy??czy? usychanie ro?lin, które by?y niezbierane
  przez d?u?szy czas.
   Pozosta?e znacz?ce ustawienia dotycz? ikon pomocy pojawiaj?cych si? w ró?nych
  miejscach na mapie, a tak?e samych oznacze? na niej.
  Wybór poziomu trudno?ci
  Kupno wypasionego ci?gnika – szybsze na poziomie ?atwym, bardziej satysfakcjonuj?ce na wysokim.
  Przed rozpocz?ciem w?a?ciwej rozgrywki musisz dokona? bardzo wa?nego wyboru,
  który b?dzie rzutowa? na Twoj? rolnicz? karier?. Mowa o poziomie trudno?ci
  – im wy?szy, tym trudniej b?dzie gromadzi? fundusze niezb?dne do rozbudowy gospodarstwa.
  Spowodowane jest to przede wszystkim ni?szymi cenami w skupach.
  Oprócz ró?nic cenowych zmienia si? tak?e pocz?tkowa zawarto?? magazynu – od
  nie najgorszych zapasów a? po same pustki. Zatrudniani pracownicy otrzymuj? te?
  wy?sze wynagrodzenie na kolejnych poziomach trudno?ci. Jak wida?, od tego wyboru
  zale?y ca?kiem sporo, dlatego te? warto dobrze si? zastanowi?.
  Poni?ej przedstawiono zasadnicze ró?nice pomi?dzy trzema dost?pnym poziomami
  trudno?ci – ?atwym, normalnym oraz wysokim.
  12
  ?atwy
  Wi?kszy kapita? / ma?a po?yczka / wi?ksze ceny w skupach
  Pocz?tkowe pieni?dze: 12 000€
  Pocz?tkowa po?yczka: 50 000€ (mo?na zaci?gn?? jeszcze 150 000€)
  Pocz?tkowy stan magazynu oraz ?rednie ceny w skupach (za ton?):
  Rodzaj ro?liny Zapasy w magazynie Ceny w skupach
  Pszenica 17,75 t ok. 1102€ – 1369€
  J?czmie? 17,01 t ok. 1165€ – 1434€
  Rzepak 17,45 t ok. 2106€ – 2352€
  Kukurydza 17,04 t ok. 884€ – 1040€
  Ziemniaki 16,72 t ok. 760€ – 816€
  Burak cukrowy 17,21 t ok. 880€ – 933€
  Wióry 16,54 t ok. 1520€
  Normalny
  Mniejszy kapita? / ?rednia po?yczka / normalne ceny w skupach
  Pocz?tkowe pieni?dze: 6000€
  Pocz?tkowa po?yczka: 100 000€ (mo?na zaci?gn?? jeszcze 100 000€)
  Pocz?tkowy stan magazynu oraz ?rednie ceny w skupach (za ton?):
  Rodzaj ro?liny Zapasy w magazynie Ceny w skupach
  Pszenica 8,34 t ok. 551€ – 685€
  J?czmie? 8,52 t ok. 583€ – 736€
  Rzepak 8,13 t ok. 1064€ – 1176€
  Kukurydza 8,82 t ok. 442€ – 520€
  Ziemniaki 8,88 t ok. 380€ – 408€
  Burak cukrowy 8,55 t ok. 440€ – 467€
  Wióry 8,80 t ok. 760€
  Wysoki
  Niewielki kapita? / du?a po?yczka / ma?e ceny w skupach
  Pocz?tkowe pieni?dze: 4000€
  Pocz?tkowa po?yczka: 150 000€ (mo?na zaci?gn?? jeszcze 50 000€)
  Pocz?tkowy stan magazynu oraz ?rednie ceny w skupach (za ton?):
  13
  Rodzaj ro?liny Zapasy w magazynie Ceny w skupach
  Pszenica 0 t ok. 276€ – 343€
  J?czmie? 0 t ok. 292€ – 368€
  Rzepak 0 t ok. 527€ – 588€
  Kukurydza 0 t ok. 221€ – 260€
  Ziemniaki 0 t ok. 190€ – 204€
  Burak cukrowy 0 t ok. 220€ – 234€
  Wióry 0 t ok. 380€
  Poziom ?atwy b?dzie idealny dla graczy, którzy chc? jak najszybciej rozwin?? swoje
  gospodarstwo, gdy? mo?na si? tutaj stosunkowo szybko wzbogaci?. Poziom wysoki
  z drugiej strony to idealny wybór dla koneserów – ka?de zarobione pieni?dze okupione
  zostan? mozoln? prac?, a gospodarstwo b?dzie rozwija? si? raczej powoli.
  Po?rodku znajduje si? poziom normalny, stanowi?cy idealny wybór dla wi?kszo?ci
  graczy: wzbogacenie si? nie przychodzi tutaj zbyt ?atwo, ale nie jest te? tak ?mudne
  i czasoch?onne.
  Niezale?nie od wybranego poziomu trudno?ci ju? teraz zwró? uwag? na ró?ne ceny
  tych samych towarów – sprzedawaj zawsze tam, gdzie w danym momencie oferuj?
  najwi?cej.
  Interfejs
  Interfejs w Farming Simulator 15 jest bardzo prosty i intuicyjny. Przyciskiem [F1]
  mo?na w??cza? oraz wy??cza? podpowiedzi dotycz?ce sterowanie i aktualnie dost?pnych
  akcji [1]. Kolejnymi wa?nymi elementami s? aktualna pogoda oraz godzina
  [3], up?yw czasu, który nale?y szczególnie kontrolowa? [4], a tak?e posiadane
  pieni?dze [5]. W lewym dolnym rogu znajduje si? minimapa, która pokazuje aktualn?
  pozycj? gracza oraz jego wspó?rz?dne [6]. Ostatni istotny element interfejsu
  dotyczy pojazdu [7]. Nale?y tutaj g?ównie zwraca? uwag? na stan paliwa oraz
  zbiornika, np. kombajnu – gdy ten b?dzie pe?en, nale?y go opró?ni?, aby kombajn
  móg? kontynuowa? prac?. W innych maszynach jest podobnie – np. opryskiwacz
  trzeba ponownie na?adowa?, gdy tylko jego zbiornik zostanie opró?niony.
  14
  Farma – budynki oraz maszyny startowe
  Pocz?tkowa farma to najwa?niejsze miejsce na ca?ej mapie. To tutaj znajduj? si?
  Twoje zapasy, miejsca, w których mo?esz uzupe?ni? zasoby, oraz maszyny. Poni?ej
  lista najwa?niejszych konstrukcji i maszyn, które znajdziesz na terenie farmy.
  Budynki
  Silosy zbo?owe.
  Silos – miejsce, w którym mo?esz przechowywa? zbo?e, tj. pszenic?, j?czmie?,
  rzepak oraz kukurydz?. Stan posiadania danego towaru sprawdzisz w zak?adce
  Magazyn, korzystaj?c z komputera przeno?nego [I]. Z jednej strony
  mo?esz za?adowa? wybrane zbo?e na przyczep?, wystarczy ustawi? si?
  w odpowiednim miejscu, pod rur? wystaj?c? ze ?rodkowego silosu. Je?eli
  na Twojej przyczepie jest ju? jaki? rodzaj zbo?a, zostanie on automatycznie
  dosypany, w innym wypadku b?dziesz mie? mo?liwo?? wyboru produktu.
  Z drugiej strony silosów znajduje si? punkt zrzutu, gdzie z kolei mo?esz
  uzupe?ni? swoje zapasy, je?li chwilowo nie chcesz ich sprzedawa?.
  15
  Miejsce na wióry, buraki cukrowe oraz ziemniaki. Odbiór produktów z ta?my, za budynkiem.
  Magazyn – tutaj z kolei znajduj? si? pozosta?e produkty – ziemniaki, buraki cukrowe
  oraz wióry. Sk?adujesz je, zwyczajnie podje?d?aj?c we wskazane
  miejsca i wy?adowuj?c transport pod zadaszeniem. Za?adunku dokonujesz
  z drugiej strony, gdzie znajduj? si? ta?moci?gi. Wyj?tek stanowi?
  znajduj?ce si? z lewej strony wióry, które musisz za?adowa? za pomoc?
  ?adowacza czo?owego.
  Wszystkie potrzebne nasiona.
  Nasiona – naprzeciwko magazynu znajduj? si? worki z nasionami. Tutaj uzupe?nisz
  swój siewnik przed wyruszeniem w pole.
  16
  Zbiornik z nawozem.
  Zbiornik na nawóz – w rogu placu odnajdziesz niebieski zbiornik. S?u?y on do nape?niania
  opryskiwacza oraz rozrzutnika nawozu, nim te rozpoczn?
  prac?.
  Zagroda dla kur i chwilowo samotny kogut.
  Kurnik – to w?a?nie tutaj l?duj? po zakupie wszystkie Twoje nowe kury. Równie?
  w tej zagrodzie znajdziesz znoszone przez nie jaja, które nast?pnie mo?esz
  pozbiera? i sprzeda?.
  17
  Skup s?omy i siana.
  Punkt sprzeda?y s?omy i siana – je?eli masz nadmiar wspomnianych produktów,
  mo?esz je tutaj sprzedawa?. W tym celu wy?aduj
  przyczep? w ?rodku budynku, a Twoje konto
  zostanie automatycznie zasilone. Mo?esz tutaj
  sprzedawa? produkty w formie lu?niej lub bele
  wykonane przez pras?.
  Ma?a studzienka bez trudu nape?ni du?? cystern?.
  Studnia – uzupe?nisz tutaj zbiornik z wod? w swojej cysternie.
  18
  Nie zapomnij zabra? ze sob? drobniaków.
  Telefon – znajdziesz tu kilka podstawowych informacji dotycz?cych ró?nych mechanik
  gry.
  19
  Maszyny
  Oto wszystkie posiadane na pocz?tku maszyny oraz narz?dzia.
  Rozpoczynaj?c gr?, posiadasz wprawdzie wszystkie maszyny potrzebne do przygotowania
  oraz uprawy pola, jednak?e nie jest to sprz?t najwy?szych lotów. W ka?dej
  kategorii dysponujesz najbardziej podstawowym, dlatego te? pocz?tkowo praca
  b?dzie sz?a powoli i mozolnie. Unowocze?nianie posiadanych narz?dzi jest jednym
  z Twoich najwa?niejszych zada?. Lepsze maszyny to wydajniejsza praca, a co za
  tym idzie – szybszy rozwój gospodarstwa.
  Posiadany sprz?t:
   2x ci?gnik H448;
   2x ci?gnik AgroStar 6.61;
   kombajn Comia C6 wraz z pasuj?c? do niego ?niwiark? C6;
   przyczepa E8041;
   kultywator Trio 300 M;
   siewnik Vitasem 302 ADD;
   obci??nik SB 700;
   p?ug Vari Master 153;
   ci?gnik 6135 A (tylko na mapie Westbridge Hills).
  20
  PDA
  W ka?dej chwili podczas rozgrywki masz dost?p do podr?cznego komputera. Jest
  to swoiste centrum dowodzenia, z którego dowiesz si? wielu cennych informacji.
  Aby przej?? do przegl?du dost?pnych opcji, aktywuj komputer (domy?lnie przycisk
  [I]).
  Ekran pokazuj?cy prognoz? pogody, aktualno?ci oraz raport finansowy.
  W pierwszym oknie otrzymasz informacje o pogodzie na ca?y tydzie?, finansach
  oraz aktualno?ciach. Zwracaj uwag? szczególnie na pogod?, gdy? w deszczowe dni
  nie b?dziesz móg? u?ywa? wszystkich maszyn. Aktualno?ci informuj?, który skup
  og?osi? zwi?kszone zapotrzebowanie na dany towar. Finanse natomiast pokazuj?
  wszystkie przychody oraz wydatki, wp?ywaj?ce na obecny stan konta.
  Stan magazynu oraz ceny oferowane w skupach.
  21
  Kolejny ekran pokazuje stan posiadanych ro?lin, które zgromadzone s? w silosach
  oraz magazynie. Wida? tutaj tak?e ceny, jakie oferowane s? na skupach za ró?ne
  produkty oraz aktualne trendy (spadki oraz wzrosty cen). Oferowana zap?ata zmienia
  si? co godzin?, ponadto czasami skupy og?aszaj? zwi?kszone zapotrzebowanie
  na dany towar, co równie? zostanie pokazane na tym ekranie. Szybko zauwa?ysz,
  ?e ka?dy skup oferuje zazwyczaj najwy?sz? cen? za dany rodzaj ro?liny (np. w m?ynie
  zwykle najdro?ej sprzedasz zbo?e). Przed sprzeda?? warto wi?c sprawdzi?, kto
  w danym momencie wystawia najlepsz? ofert?.
  Przegl?d dost?pnych pojazdów.
  Trzeci z kolei ekran informuje o wszystkich posiadanych maszynach oraz narz?dziach.
  Mo?esz tutaj zobaczy?, gdzie w danej chwili znajduje si? Twój sprz?t,
  a tak?e bezproblemowo prze??czy? si? do wybranej maszyny. Opcja Resetuj pojazd/
  narz?dzie automatycznie przenosi wybrany obiekt na teren Twojej farmy. Przydaje
  si? ona zwykle po dokonaniu zakupów w sklepie oraz w sytuacjach „kryzysowych”,
  gdy np. Twój pick-up zaliczy dachowanie.
  22
  Przegl?d wszystkich pól.
  Nast?pne okno pokazuje ca?? map?. Najwa?niejsze s? tutaj Twoje pola – z tego
  menu mo?esz sprawdzi?, które jest gotowe do zasiewu, a które ju? wyda?o plon.
  Kolorem niebieskim (im ciemniejszy odcie?, tym bli?ej ?niw) zaznaczone s? te pola,
  które zosta?y ju? obsiane. Kolor zielony symbolizuje natomiast gotowy do zbioru
  plon. B??kitnym kolorom s? zaznaczone pola, z których przed zbiorem musisz usun??
  ??ciny (ziemniaki i buraki cukrowe), a czerwonym – uschni?te (nadaj? si? ju?
  tylko do kultywacji). Zmieniaj?c widok mapy mo?esz tak?e zobaczy?, jakich ro?lin
  dotyczy stan pola. Dzi?ki temu przegl?dowi mo?esz szybko zdecydowa?, gdzie nale?y
  przetransportowa? swoje narz?dzia i jakie prace trzeba wykona?.
  W PDA dost?pne s? jeszcze dwa okna. Pi?ty ekran pokazuje stan wszystkich posiadanych
  zwierz?t czy produkty gotowe do zebrania (np. jajka). Ekran ten pozwala
  kontrolowa? wszystkie aspekty zwi?zane z hodowl? i odpowiednio na nie reagowa?,
  np. dostarczaj?c wi?cej paszy. Ostatnie okno pokazuje natomiast statystyki dotycz?ce
  rozgrywki – mo?esz tutaj sprawdzi?, jak wielkich rzeczy dokona?e? i jak wiele
  pracy jeszcze przed Tob?.
  23
  Kupno oraz sprzeda? maszyn
  Swoje gospodarstwo rozwijasz oraz unowocze?niasz mi?dzy innymi poprzez kupowanie
  coraz lepszego i dro?szego sprz?tu, a sprzedawanie starego, ju? nieu?ywanego.
  Operacji tych mo?esz dokona? w menu sklepu [P].
  Kupiony spryskiwacz po zresetowaniu od razu pojawia si? na farmie.
  Aby zakupi? nowy przedmiot wystarczy? wybra? odpowiedni? kategori? i po??dane
  narz?dzie. Je?li tylko masz wystraczaj?c? ilo?? pieni?dzy, zostan? one odj?te
  z Twojego konta, a dokonany zakup pojawi si? w pobli?u sklepu. Nast?pnie mo?esz
  si? po niego uda? z odpowiedni? maszyn? lub zresetowa? pojazd czy narz?dzie, by
  pojawi?y si? na Twojej farmie. Resetu dokonasz przechodz?c do komputera przeno?nego
  [I], a nast?pnie zak?adki Wybór pojazdu. W dalszej kolejno?ci zaznacz
  odpowiedni pojazd i wybierz opcj? Resetuj pojazd/narz?dzie.
  Cz?sto sprawdzaj?c sklep, by? mo?e natrafisz na prawdziw? okazj?.
  24
  Czasami b?dziesz mie? mo?liwo?? nabycia czego? w ni?szej cenie. Aktualne promocje
  sprawdzisz, wybieraj?c kategori? Sprzeda?. Gdy tylko pojawi si? tam co?
  nowego, zobaczysz cen? oraz informacj?, o jaki procent jest ona ni?sza od ceny
  nominalnej. Je?eli natrafisz na sprz?t, którego akurat potrzebujesz, nie wahaj
  si? zbyt d?ugo. Zap?acenie 10% mniej za zakup drogiej maszyny to ca?kiem niez?a
  oszcz?dno??.
  Sprzedawanie maszyn równie? jest bardzo ?atwe. Najpro?ciej mo?na to zrobi?,
  przechodz?c do menu sklepu, a nast?pnie wybieraj?c w zak?adce Gara? po??dany
  element oraz opcj? Sprzedaj. Jest to jednak nieop?acalne dzia?anie. Du?o lepiej
  samemu przetransportowa? wybrany sprz?t do sklepu, poniewa? otrzymasz wtedy
  o 20% wi?cej pieni?dzy ni? przy automatycznej sprzeda?y poprzez menu. Udaj
  si? wi?c pod sklep, a nast?pnie ustaw maszyn? w miejscu widocznym na obrazku.
  Nast?pnie wejd? w pobliski znacznik i aktywuj opcj? Sprzedaj maszyn? bezpo?rednio.
  Dzi?ki temu prostemu zabiegowi zarobisz na ka?dej sprzeda?y nieco
  wi?cej pieni?dzy.
  25
  Dost?pny sprz?t
  Poni?sza lista przedstawia wszystkie mo?liwe do kupienia maszyny oraz narz?dzia
  w Farming Simulator 15. Nowsze modele maj? to do siebie, ?e – oprócz ceny oczywi?cie
  – ró?ni? si? g?ównie moc? lub w przypadku narz?dzi – wymagan? do u?ycia
  moc?. Zwracaj wi?c uwag?, aby przypadkowo nie kupi? za s?abego ci?gnika lub
  niepasuj?cej ?niwiarki.
  Ci?gniki – potrzebne do wi?kszo?ci prac na polach. Mo?esz do nich do??cza? rozmaite
  narz?dzia (np. siewnik, p?ug) oraz przyczepy. Coraz lepsze narz?dzia wymagaj?
  tak?e ci?gników o wi?kszej mocy.
  Nazwa Cena
  H 488 37 000€
  Agrostar 6.61 51 000€
  6135 A 58 000€
  T4.75 64 000€
  15014 82 000€
  Geotrac 94 94 000€
  Multi 4115 105 000€
  XM 130T4I 150 000€
  Fortis 190 142 000€
  Puma 160 149 000€
  T6.160 157 000€
  Mach 230 VRT 195 000€
  7250 TTV 229 000€
  T8.320 254 000€
  Magnum 380 298 000€
  T8.435 312 000€
  T9.560 348 000€
  Quadtrac 620 379 000€
  26
  Kombajny – s?u?? do zbierania okre?lonego rodzaju ro?lin. Pami?taj, ?e kombajn
  nale?y wyposa?y? w ?niwiark? lub ?cinark?, odpowiedni? dla danego modelu.
  Nazwa Cena
  Comia C6 105 000€
  TC5.90 150 000€
  Axial-Flow 7130 235 000€
  Axial-Flow 9230 380 000€
  Cr10.90 430 000€
  Big X 1100 415 000€
  Zbieranie buraków cukrowych – znajdziesz tu maszyny potrzebne do uprawy tej ro?liny
  (odpowiednio: do obcinania ?odyg, zbierania buraków z ziemi oraz samobie?ny
  kombajn wykonuj?cy te czynno?ci jednocze?nie).
  Nazwa Cena
  FT 300 17 000€
  Rootster 604 88 000€
  Maxtron 620 479 000€
  Zbieranie ziemniaków – znajdziesz tu maszyny potrzebne do uprawy tej ro?liny (odpowiednio:
  do obcinania ?odyg, zbierania buraków z ziemi oraz samobie?ny kombajn
  wykonuj?cy te czynno?ci jednocze?nie).
  Nazwa Cena
  KS 75-4 7 900€
  SE 260 127 000€
  Tectron 415 479 000€
  Siewniki – umo?liwiaj? obsiewanie pól. Zwró? uwag? na model, gdy? ró?ne siewniki
  pozwalaj? na sadzenie innych ro?lin.
  Nazwa Cena
  Vitasem 302 ADD 15 000€
  GL 420 21 000€
  Rapid A 600S 52 000€
  GL 660 57 000€
  Tempo F8 61 000€
  Pronto 9 SW 91 000€
  Maestro 12 SW 98 000€
  27
  ?niwiarki/?cinarki – do??czane s? do kombajnów, umo?liwiaj?c im prac?. Ró?ne
  pasuj? do konkretnych modeli kombajnów.
  Nazwa Cena
  Easyflow 300 14 000€
  Quasar F4 18 000€
  ?niwiarka C6 21 000€
  980 CF 6 28 000€
  Varifeed 18 32 000€
  X Disc 6200 34 000€
  3412 49 000€
  980 CF 12 45 000€
  Easycollect 45 000€
  3020 54 000€
  Varifeed 40 65 000€
  Quasar HS 16 76 000€
  3162 79 000€
  P?ugi – umo?liwiaj? przygotowanie pól pod nowe zasiewy oraz ??czenie kilku w jedno.
  Poszczególne modele ró?ni g?ównie szeroko??, a tak?e wymagana moc ci?gnika.
  Nazwa Cena
  Varimaster 153 15 000€
  Cayron 200 22 000€
  Diamant 12 45 000€
  Heros 1000 81 000€
  Kultywatory – umo?liwiaj? przygotowanie pola do zasiewu. Poszczególne modele
  ró?ni g?ównie szeroko??, a tak?e wymagana moc ci?gnika.
  Nazwa Cena
  Trio 300 M 9 400€
  Terrano 5 Fm 18 000€
  Terra Disc 600 29 000€
  Carrier 820 47 000€
  Tiger 10 LT 69 000€
  Heliodor Gigant 10/1200 98 000€
  28
  Opryskiwacze – pozwalaj? na spryskiwanie pól, dzi?ki czemu przysz?y plon zostaje
  podwojony. Dodatkowy zbiornik wymaga oczywi?cie samego opryskiwacza.
  Nazwa Cena
  FT 1001 5 500€
  UF 1801 29 000€
  Rozrzutniki nawozu – podobnie jak opryskiwacze s?u?? do zwi?kszania zbiorów.
  Nazwa Cena
  ZA-M 1501 14 600€
  ZG-B 8200 48 000€
  Rozrzutniki obornika – równie? poprawiaj? zbiory na polach, wymagaj? obornika.
  Nazwa Cena
  M1080 17 000€
  N-270 31 000€
  PS 3401 71 000€
  Zbiorniki gnojówki – s?u?? do poprawiania zbiorów na polach.
  Nazwa Cena
  ST 1800 9 700€
  VFW 25000 62 000€
  Transporter gnojówki 75 000€
  Zbiornik terenowy 15 000€
  Przyczepy samozbieraj?ce – s?u?? do zbierania trawy, siana lub s?omy czy plew.
  Nazwa Cena
  Euroboss 330T 27 000€
  Carex 38S 59 000€
  Tera Vitesse 5201 88 000€
  Technologia karmienia – urz?dzenia potrzebne do hodowli krów.
  Nazwa Cena
  Primor 3570 19 000€
  Profile 1880 39 000€
  SPV Confort 12 116 000€
  29
  Kosiarki – s?u?? do koszenia trawy. Potrzebne m.in. do wykonywania misji.
  Nazwa Cena
  Novacat 302 ED 8 300€
  FC 3525 13 500€
  FC 10030 52 000€
  Przetrz?sacze – przy?pieszaj? wysychanie skoszonej trawy.
  Nazwa Cena
  GF 6502 10 300€
  HIT 12.14T 27 000€
  Zgrabiarki – uk?adaj? traw?, siano lub s?om? w zgrabne rz?dy, które nast?pnie
  mog? by? zgarni?te przez przyczepy samozbieraj?ce.
  Nazwa Cena
  GA 8521 17 000€
  TOP 1252 32 000€
  Swadro 2000 75 000€
  Technologia bel – maszyny zamieniaj?ce s?om?, traw? lub siano w bele. Znajduj?
  si? tu tak?e maszyny pomagaj?ce w zbieraniu oraz s?u??ce do transportowania bel.
  Nazwa Cena
  Bigbaler 1290 88 000€
  Roll-Belt 150 93 000€
  DPW 180 12 000€
  T-127 24 000€
  Z-586 38 000€
  Autostack FS 63-72 45 000€
  30
  Sprz?t le?niczy – narz?dzia potrzebne do prowadzenia wycinki drzew.
  Nazwa Cena
  ST 65 T 5 000€
  Timber Runner 17 000€
  PL 75 26 000€
  FHL 13 AK 54 000€
  HEM 583 88 000€
  Buffalo 221 000€
  Scorpionking 317 000€
  Pi?y ?a?cuchowe – s?u?? do ?cinania drzew.
  Nazwa Cena
  550 XP 1 000€
  CS2252 1 000€
  CS 410 1 000€
  ?adowarki ko?owe – do ?adowarki mo?na doczepi? ?adowacze, s?u??ce do uk?adania
  ró?nych produktów.
  Nazwa Cena
  L 538 165 000€
  Wid?y do palet 4 800€
  Wid?y do drewna 6 400€
  Uniwersalne wiadro 900€
  ?adowarki teleskopowe – do ?adowarki mo?na doczepi? ?adowacze, s?u??ce do
  uk?adania ró?nych produktów.
  Nazwa Cena
  TL 436-7 85 000€
  Wid?y do drewna 6 400€
  Wid?y do obornika 6 000€
  Chwytak do beli 6 300€
  31
  Obiekty – elementy, które mo?na ustawi? w ?wiecie gry. Znajdziesz tu mi?dzy innymi
  szklarnie, panel s?oneczny czy myjk? do maszyn.
  Nazwa Cena
  HDS 9/18-4 M 4 670€
  UL 20 000€
  Szklarnia (pomidory) 25 000€
  Szklarnia (sa?ata) 25 000€
  Panel s?oneczny 125 000€
  Konwerter energii wiatrowej 1 200 000€
  Drzewa 7 000€
  Zwierz?ta – mo?esz tutaj zwi?kszy? ilo?? posiadanych zwierz?t hodowlanych.
  Nazwa Cena
  Kura 70€
  Owca 300€
  Krowa 2 500€
  ?adowacze czo?owe – wykorzystywane do uk?adania i za?adunku ró?nych produktów.
  Mo?na je doczepi? tylko do wybranych ci?gników.
  Nazwa Cena
  FZ 30 5 400€
  Lanca do bel 600€
  Chwytak do beli 1 700€
  Wid?y do drewna 800€
  Wid?y do obornika 1 000€
  Wid?y z chwytakiem 2 100€
  Wid?y do palet 800€
  Wid?y do okr?g?ych bel 1 100€
  Uniwersalne wiadro 900€
  Kombajn do zbioru kiszonki 3 900€
  32
  Naczepy do ?niwiarki/?cinarki – potrzebne do transportu wspomnianych narz?dzi.
  Nazwa Cena
  Naczepa na ?niwiark?/?cinark? 7 200€
  Leguan 24 5 100€
  Leguan Quattro 40 13 200€
  Wywrotki – s?u?? do transportu zbiorów. Coraz dro?sze modele maj? wi?ksz? pojemno??,
  wymagaj? jednak tak?e mocniejszych ci?gników.
  Nazwa Cena
  E 8041 7 200€
  Dolly 8 900€
  HKD 302 24 000€
  TMK 266 BULL 35 000€
  Bandit 750 45 000€
  Taw 30 52 000€
  Big Body 900 54 000€
  ASS 2101 60 000€
  HTW 65 75 000€
  SB 30/60 98 000€
  Wóz prze?adunkowy – mo?na go wykorzysta? do chwilowego zmagazynowania
  zbiorów, a nast?pnie prze?adowania do innej przyczepy.
  Nazwa Cena
  Titan 34 UW 79 000€
  Ci??arówki – mo?na do niej przy??czy? naczepy.
  Nazwa Cena
  TGS 18.440 285 000€
  Pojazdy – szybki samochód, idealny do sprawnego przemieszczania si? po mapie
  oraz poszukiwania monet.
  Nazwa Cena
  Pick-up 59 000€
  33
  Obci??niki – przydatne do niektórych ci?gników, pozwalaj? na utrzymanie przednich
  kó? na ziemi.
  Nazwa Cena
  SB 700 600€
  SB 1000 800€
  SB 1600 1 100€
  Ró?ne – w tej kategorii znajduje si? przyczepa pozwalaj?ca transportowa? inne
  pojazdy oraz cysterny z wod? i paliwem.
  Nazwa Cena
  Naczepa niskopodwoziowa 14 000€
  Cysterna z wod? 7 000€
  Cysterna z paliwem 8 500€
  34
  Uprawa ziemi
  – przygotowanie, zbiór i sprzeda?
  Ekran zakupu pola informuje o cenie oraz powierzchni.
  Na pocz?tek musisz dokona? zakupu pola (pami?taj, ?e na pocz?tku gry posiadasz
  ju? 3 lub 1 pole, w zale?no?ci od wybranej mapy). Kup nowe pole tylko wtedy, gdy
  b?dziesz posiada? wystarczaj?co du?o maszyn (lepszych od tych, z którymi rozpocz??e?
  rozgrywk?). Najlepiej jest zakupi? taki grunt, który znajduje si? blisko Twojej
  farmy, a w dalszej kolejno?ci te bardziej odleg?e. Sytuacja wygl?da nieco inaczej,
  gdy nie zamierzasz sprzedawa? plonów, a produkujesz je dla swoich zwierz?t.
  Wtedy lepszym rozwi?zaniem mo?e by? zakup dzia?ki znajduj?cej si? niedaleko
  hodowli. Aby zakupi? pole, musisz na nie pojecha? – na samym ?rodku odnajdziesz
  ikon? pozwalaj?c? dokona? zakupu. Otrzymasz przed tym informacj? o cenie oraz
  powierzchni pola.
  35
  Z kultywatorem o wi?kszym zasi?gu praca idzie zdecydowanie szybciej.
  Zakupione pole mo?e od razu nadawa? si? do zasiewu b?d? wymaga? uprzedniej
  kultywacji (poznasz to po glebie – b?d? na niej widoczne pozosta?o?ci po uprzednich
  ?niwach). Ci?gnikiem z kultywatorem przejed? wi?c w obr?b pola i ustaw si?
  na jego skraju. Lepsze kultywatory, o wi?kszym zasi?gu, musisz uprzednio roz?o?y?
  [X], a nast?pnie opu?ci?. Tak przygotowane narz?dzie jest gotowe do pracy. Kultywacj?
  mo?esz wykona? sam (najlepiej w??czy? tempomat) albo zleci? j? pracownikowi
  [H].
  36
  Siewnik wymaga wcze?niejszego uzupe?nienia.
  Pole po kultywacji jest gotowe do zasiewu. Nast?pn? prac? wykona wi?c ci?gnik
  z siewnikiem. Najpierw uzupe?nij siewnik. Mo?esz to zrobi? przy worku z nasionami,
  który znajduje si? na Twojej farmie, b?d? przy centrum ogrodniczym. Po
  wykonaniu tej czynno?ci udaj si? na pole, przez które przejecha? wcze?niej ci?gnik
  z kultywatorem. Dro?szy siewnik równie? b?dzie posiada? wi?ksz? szeroko?? pracy,
  dlatego musisz go wcze?niej roz?o?y?. Nie zapomnij te? o wybraniu odpowiedniej
  ro?liny, któr? chcesz zasia? [O]. Nast?pnie w??cz siewnik [B] i opu?? go [V]. Jest
  ju? gotowy do pracy. Podobnie jak w przypadku kultywatora czynno?? t? mo?esz
  wykona? sam lub zleci? j? pracownikowi. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oba
  ci?gniki pracowa?y na jednym polu.
  Oprysków, jak i nawo?enia, musisz dokona? sam, jednak?e jest to zaj?cie szybkie i wygodne, a ponadto
  skutkuje podwojeniem plonów.
  37
  Po zasiewie przyszed? czas na nawo?enie. W tym celu potrzebny b?dzie opryskiwacz
  lub rozrzutnik nawozu. Wybrany sprz?t musisz uprzednio za?adowa?. Tak
  jak w przypadku siewnika mo?esz tego dokona? na swojej farmie lub w pobli?u
  sklepu ogrodniczego. Przygotowany mo?esz jecha? na obsiane pole. Ustaw si?
  w odpowiedniej pozycji, nie na samym skraju, gdy? opryskiwacz ma du?y zasi?g.
  Staraj si? standardowo obj?? ramionami jak najwi?kszy teren. Nast?pnie ustaw
  tempomat, roz?ó? opryskiwacz, opu?? go i w??cz. Prac? t? musisz wykona? osobi?cie,
  nie ma mo?liwo?ci zlecenia jej pracownikowi. Gdy dotrzesz do ko?ca pola,
  wy??cz narz?dzie, aby nie traci? zapasu ?rodków, a nast?pnie zawró? i ponownie
  przejed? przez pole, w??czaj?c ponownie oprysk po podjechaniu na skraj pola.
  Dzi?ki du?emu zasi?gowi opryskanie nawet olbrzymich pól nie zajmie zbyt wiele
  czasu. Pami?taj, ?e mo?esz zamontowa? z przodu ci?gnika specjalny zbiornik,
  który zwi?ksza pojemno?? opryskiwacza, a tym samym wyd?u?a czas jego pracy
  bez ponownego ?adowania.
  Usuwanie ??cin to czasoch?onne i ?mudne zaj?cie, a ponadto nie mo?na go zleci? pracownikowi.
  Je?eli sia?e? zbo?e, musisz teraz poczeka? na plon. W przypadku ziemniaków oraz
  buraków cukrowych przed zbiorem b?dziesz musia? jeszcze usun?? ??ciny. Odpowiedni
  moment mo?esz sprawdzi? w swoim przeno?nym komputerze [I] – pole, które
  wymaga usuwania ?odyg, zaznaczone jest kolorem b??kitnym. Do wykonania tej
  pracy potrzebujesz osobnego sprz?tu, w dalszym etapie rozgrywki mo?liwy stanie
  si? zakup specjalnego kombajnu, który od razu usuwa ??ciny i zbiera plon. Usuwania
  ??cin, a nast?pnie zbioru nie mo?esz pozostawi? swojemu pracownikowi. Dopiero
  zakup samobie?nego kombajnu umo?liwi tak? opcj? (bagatela – 479 000€).
  38
  Pocz?tkowe ?niwa do najszybszych nie nale??.
  Na samym ko?cu przychodzi czas na ?niwa czy zebranie plonów. W przypadku zbó?
  nie musisz uprzednio usuwa? ??cin, dlatego te? po opryskaniu pola nie pozostaje Ci
  nic innego, jak poczeka? na plon. Aby zebra? zbo?e, potrzebujesz kombajnu oraz
  przypisanej do niego ?niwiarki. Podobnie jak podczas innych prac musisz najpierw
  kombajn w??czy?, a nast?pnie rozpocz?? ?niwa. Prac? t? mo?esz przydzieli? zatrudnionemu
  pracownikowi, a w tym samym czasie jecha? ci?gnikiem z przyczep?
  obok. W ten sposób b?dziesz na bie??co odbiera? plon, dzi?ki czemu kombajn
  nie zapcha si? zbyt szybko (jest to wa?ne szczególnie na pocz?tku rozgrywki, gdy?
  podstawowa maszyna ma niewielki zbiornik). Zatrudniony pracownik w przypadku
  zape?nienia si? pojemnika przerwie prac?, dlatego te? zwracaj czasem uwag? na
  pracuj?cy kombajn.
  Chwila przerwy na przesypanie plonów.
  39
  Zebrany plon przesyp z maszyny na przyczep? ci?gnika. Mo?esz to robi? ca?y czas,
  jad?c za pracownikiem tu? przy rurze. Mo?esz tak?e poczeka? na zape?nienie si?
  zbiornika, a nast?pnie podjecha? pod przyczep? i samemu dokona? wy?adunku [O].
  Teraz masz dwie mo?liwo?ci (je?eli nie potrzebujesz chwilowo zebranego produktu
  do hodowli zwierz?t) – zmagazynowa? zebrany plon lub uda? si? do skupu. Staraj
  si?, niezale?nie od wybranej opcji, zawsze jecha? z pe?n? przyczep?.
  Wy?adowanie plonu w skupie.
  Czy to w skupie, czy w magazynie na farmie – plon wy?adowujesz w ten sam sposób,
  wje?d?aj?c w przeznaczone do tego miejsce i u?ywaj?c przycisku odpowiedzialnego
  za wy?adowanie [Q]. W przypadku sprzeda?y zwró? uwag? na ceny – czasami
  ró?nice s? bardzo wysokie w poszczególnych miejscach i odczuwalne ju? przy niewielkiej
  ilo?ci towaru. Gdy cena jest niesatysfakcjonuj?ca, nie wahaj si? i zmagazynuj
  plon – sprzedasz go, gdy oferta wzro?nie lub który? skup og?osi zwi?kszone
  zapotrzebowanie, przez co zarobisz du?o wi?cej. W ten sposób doprowadzasz do
  ko?ca d?ugi proces uprawy pola.
  40
  W skrócie
  Ciemniejsza gleba oznacza miejsce, które zosta?o spryskane/nawiezione i wyda obfitszy plon.
   Pami?taj o kolejno?ci w wykonywaniu prac na polu. Najpierw na danym polu
  musi popracowa? kultywator (wyj?tek stanowi kupione pole, które mo?e by? od
  razu gotowe do zasiewu). Nast?pnie na pole wje?d?a siewnik, a gdy ten sko?czy
  prace – opryskiwacz lub rozrzutnik nawozu. W przypadku ro?lin bulwiastych
  przed zbiorem musisz jeszcze obci?? ?odygi, w przypadku zbo?a – poczeka?
  na plon.
   Twoi pracownicy czasami mog? zaci?? si? na jakim? drzewie lub pozostawionej
  zbyt blisko pola przyczepie. Warto co jaki? czas wraca? na nich uwag?.
   Lepiej rozpoczyna? prace wzd?u? d?u?szego boku pola – dzi?ki temu rzadziej b?dziesz
  musia? wykonywa? nawrót.
   Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na polu jednocze?nie pracowa?y dwie lub nawet
  trzy maszyny. Pami?taj jednak o zachowaniu odst?pów i ró?nej pr?dko?ci
  poszczególnych prac.
   Je?eli sam wykonujesz dan? czynno??, staraj si? zawsze jecha? po linii prostej
  i nie zostawia? zbyt du?ych luk.
   Niektóre prace mo?na skróci?, posiadaj?c odpowiednie narz?dzie, np. siewnik
  niewymagaj?cy wcze?niejszej kultywacji pola czy samobie?ny kombajn usuwaj?cy
  ??ciny i zbieraj?cy ziemniaki/buraki jednocze?nie.
   Uzupe?niaj?c opryskiwacz, je?li posiadasz dwa zbiorniki, mo?esz uzupe?ni? oba.
  Wystarczy zmieni? narz?dzie [G] i ponownie rozpocz?? nape?nianie.
   Gdy zlecisz sianie pracownikowi, z Twojego zbiornika nie b?d? ubywa? nasiona
  – s? one wliczone w koszt wynajmu pomocnika.
  41
  ??czenie pól
  P?ug znajdziesz na terenie swojej farmy.
  W pewnym momencie rozgrywki b?dziesz posiada? wiele pól. Ka?de wymaga cho?by
  minimalnej uwagi z Twojej strony, g?ównie w postaci przetransportowania odpowiedniego
  narz?dzia i zatrudnienia pracownika. Przydatn? opcj? w takich sytuacjach
  jest ??czenie mniejszych pól w jedno wi?ksze. Dzi?ki temu raz zatrudniony
  pracownik wykona swoj? prac? na obu po??czonych polach. ??czenie jest bardzo
  proste, potrzeba do tego tylko p?uga.
  Przeoranie drogi pomi?dzy polami…
  Na pocz?tku musisz pojecha? ci?gnikiem z doczepionym p?ugiem pomi?dzy dwa
  pola, które chcesz po??czy?. Nast?pnie opu?? p?ug i wybierz opcj? „zezwól na
  tworzenie pól” [O]. Kolejn? czynno?ci?, jak? musisz wykona?, jest zaoranie tych
  fragmentów pomi?dzy polami, gdzie s? one oddzielone, np. przez poln? drog? lub
  rosn?c? traw?.
  42
  … a nast?pnie kultywacja w nocy. Tak, ?eby s?siad rano zzielenia? z zazdro?ci.
  Po udanej orce musisz jeszcze u?y? kultywatora w miejscu, gdzie wcze?niej przejecha?
  p?ug. Po tej czynno?ci dwa po??czone pola b?d? traktowane przez Twoich
  pracowników jako jedno. Dzi?ki temu nie oderw? si? oni od pracy a? do momentu,
  w którym wykonaj? j? na obu polach.
  Pola warto ??czy? g?ównie ze wzgl?du na wspomnianych pracowników – b?d? oni po
  prostu rzadziej wymaga? uwagi, co pozwoli Ci na wykonywanie innych czynno?ci.
  Jedno wi?ksze pole wygodniej jest równie? uprawia? ni? dwa ma?e. ??czenie nie jest
  ani trudne, ani czasoch?onne, dlatego te? warto z tej mo?liwo?ci korzysta?. Szczególnie
  na mapie Bjornholm, gdzie wi?kszo?? pól posiada raczej ma?? powierzchni?.
  43
  Szybki start
  Prawdziwego rolnika poznaje si? po tym, jak ko?czy, a nie zaczyna. Niemniej jednak
  nie mo?na lekcewa?y? startu – je?eli dobrze zaczniesz, du?o ?atwiej b?dzie Ci
  osi?gn?? postawione sobie cele. W?a?ciwe zarz?dzanie posiadanymi maszynami
  oraz polami, sprzedawanie z du?ym zyskiem, a tak?e uprawa najbardziej op?acalnych
  ro?lin to klucz do sukcesu.
  Da si? zarobi? bez dotacji.
  Zaproponowane dzia?ania zosta?y opisane na podstawie mapy Bjornholm. Przy
  grze na Westbridge Hills sytuacja, jak? zastaniesz na pocz?tku, b?dzie nieco inna
  (np. jedno wi?ksze pole zamiast trzech ma?ych), jednak?e plan rozwoju powinien
  by? podobny. Niektóre porady nie b?d? si? tak?e nadawa?y podczas gry na wysokim
  poziomie trudno?ci (puste magazyny, ograniczona kwota po?yczki) – wymagana
  wi?c b?dzie wi?ksza ilo?? sprzedanych plonów. Opisany rozwój nie jest równie? jedynym
  mo?liwym, na kolejnych jego etapach mo?esz posiada? ró?ny sprz?t, jednych
  zakupów dokonuj?c wcze?niej, a innych pó?niej. Generalnie jednak dobrze jest post?powa?
  w proponowanej kolejno?ci, co zapewni trwa?y i stabilny post?p.
  44
  Sianie, kultywacja, zbiór
  Gr? rozpoczynasz, posiadaj?c trzy pola – dwa z nich znajduj? si? blisko Twojej farmy.
  Ka?de pole jest w innym stanie – na jednym znajdziesz gotowy plon, drugie
  trzeba dopiero obsia?, a na trzecie wjecha? ci?gnikiem z kultywatorem. Na szcz??cie
  posiadasz wszystkie potrzebne maszyny, wi?c do dzie?a!
  Najwi?ksze pole startowe, nr 38, z pocz?tku wymaga kultywacji.
  Szybko przeskocz do ci?gnika znajduj?cego si? obok pola nr 38. Przy??cz kultywator
  i zatrudnij pracownika. Nast?pnie przejd? do maszyny znajduj?cej si? na Twojej
  farmie, obok siewnika. Przy??cz go do ci?gnika, a potem za?aduj (kosztuje to ok.
  360€). Udaj si? na pole nr 24 i rozpocznij zasiew (pszenicy lub j?czmienia). Tutaj
  równie? warto zatrudni? pracownika, wtedy zbiornik w siewniku nie b?dzie opró?niany.
  Ostatnie pole wymaga zebrania plonów. Dokonasz tego za pomoc? kombajnu
  znajduj?cego si? nieopodal – jako ?e chwilowo nie masz nic wi?cej do roboty, zamiast
  zatrudnia? pracownika, mo?esz zrobi? to samemu.
  Pierwsze ?niwa.
  45
  Przy??cz ?niwiark? do kombajnu, a nast?pnie opu?? j?. Pami?taj, aby jecha? równo
  i zbiera? jak najwi?cej plonów za ka?dym przejazdem. Gdy ju? dobrze si? ustawisz,
  mo?esz w??czy? tempomat, dzi?ki czemu kombajn b?dzie jecha? sam do ko?ca pola.
  Nast?pnie zawró? i powtarzaj dan? czynno??. Po zape?nieniu zbiornika podjed? do
  stoj?cego w pobli?u ci?gnika z przyczepk? i wy?aduj zbo?e. Je?eli postanowi?e? zatrudni?
  pracownika, mo?esz sam jecha? ci?gnikiem obok kombajnu, dzi?ki czemu
  plony b?d? zbierane na bie??co i nie b?dzie konieczne przerywanie pracy w celu
  opró?nienia zbiornika.
  Zatrudniaj?c pracownika do obs?ugi kombajnu, mo?esz na bie??co zbiera? plon.
  Dzi?ki powy?szym czynno?ciom praca b?dzie jednocze?nie wykonywana na wszystkich
  Twoich polach. Pozostaje Ci teraz poczeka? na zebranie plonu przez kombajn.
  46
  Sprzeda? plonu, kolejne dzia?ania
  Po sko?czonej przez kombajn pracy opró?nij jego zbiornik na przyczep?. Jak zapewne
  zauwa?ysz, nie b?dzie ona pe?na, gdy? zbiorów by?o za ma?o. Przed pojechaniem
  do skupu warto wi?c skorzysta? z zalegaj?cych w magazynie zapasów (zale?nie
  od poziomu trudno?ci) i dopiero wtedy z pe?n? przyczep? pojecha? do skupu.
  Kombajn natomiast odstaw na pobliskie pole, gdy? to w?a?nie tam b?dzie potrzebny
  w niedalekiej przysz?o?ci.
  Do?adowanie przyczepy jest mo?liwe tylko, gdy posiadasz odpowiedni zapas (na wysokim poziomie
  trudno?ci silosy ?wiec? pustkami).
  Aby skorzysta? z zapasów znajduj?cych si? w silosie, musisz pod niego podjecha?.
  Mie?ci si? on na farmie, a wi?c niedaleko pola, z którego zebra?e? plony. Ustaw
  si? tu? przed nim, a nast?pnie wci?nij przycisk odpowiadaj?cy za nape?nianie [R].
  Z pe?n? przyczep? mo?esz rusza? do skupu, ale uprzednio sprawd? ceny. Najwi?cej
  dostaniesz w m?ynie wiatrakowym lub elewatorze zbo?owym. Zwró? uwag?, ?e
  ró?nica rz?du 20€ – 25€ za ton? pomi?dzy tymi dwoma miejscami da Ci ok. 200€
  wi?cej za ca?? przyczep?. Na pocz?tku mo?e wydawa? si? to niewiele, jednak?e
  przy wi?kszej ilo?ci sprzedawanego plonu kwota ta b?dzie odpowiednio wzrasta?.
  47
  Zbo?e najlepiej sprzedawa? w m?ynie lub elewatorze zbo?owym.
  Niezale?nie od wybranego punktu skupu sprzeda? wygl?da tak samo. Musisz podjecha?
  ci?gnikiem we wskazane miejsce, gdzie mo?liwy stanie si? wy?adunek. Po
  krótkiej chwili zbo?e zostanie przesypane do zbiornika, a Twoje konto zasili pewna
  suma pieni?dzy (na poziomie normalnym b?dzie to ok. 5600€). Nie?le, a to dopiero
  pocz?tek. Ci?gnikiem z przyczep? wró? w pobli?e pola nr 24, gdzie siewnik powinien
  powoli ko?czy? swoj? prac?.
  Czekaj?c na kolejny plon…
  Jak tylko zako?czy si? obsiewanie pola nr 24, przy?piesz up?yw czasu do maksimum,
  aby nie czeka? zbyt d?ugo na plony. Nast?pnie zrób swoist? wymian? – ci?gnik
  z siewnikiem wy?lij do obsiewania pola nr 38, natomiast kultywator, gdy tylko
  ten sko?czy prac?, przetransportuj na pole nr 29 i przygotuj gleb? do zasiewu.
  W mi?dzyczasie powinny pojawi? si? ju? plony na polu 24, dlatego te? niezw?ocznie
  przyst?p do ich zebrania, a tak?e odpowiednio zmniejsz szybko?? up?ywu czasu.
  48
  Zakup opryskiwacza
  Kultywator powinien wcze?niej zako?czy? swoj? prac?, dlatego po?lij go na pole nr
  24, aby ju? rozpocz?? kolejn?. Nast?pnie sprzedaj zbiór, a kombajn przygotuj obok
  pola nr 38. Czekaj?c na kolejne plony, rozwa? zakup nowego sprz?tu.
  Opryskiwacz to pocz?tkowo odczuwalny wydatek.
  Jest tylko jedno „ale” – opryskiwacz, bo o nim mowa, kosztuje 29 000€, a Ty –
  póki co – tak? kwot? nie dysponujesz. Mimo wszystko jest to narz?dzie niezb?dne
  do dalszego rozwoju, poniewa? plony z opryskanych pól s? dwukrotnie wi?ksze.
  Inwestycja ta zwróci si? wi?c bardzo szybko, a brakuj?ce pieni?dze mo?esz zdoby?
  na kilka sposobów.
  Pierwszym, najprostszym sposobem jest oczywi?cie wzi?cie po?yczki i zakup potrzebnej
  maszyny. Je?eli chcesz jednak zachowa? tak? mo?liwo?? na pó?niej, pozostaj?
  jeszcze inne opcje.
   Sprzeda? najgorszego ci?gnika – opryskiwanie pól jest bardzo szybkie ze wzgl?du
  na zasi?g samego opryskiwacza, dlatego te? mo?esz na zmian? wykorzystywa?
  który? z posiadanych ci?gników (najlepiej ten z przyczepk?). Pozwoli to na
  utrzymanie tempa pracy na jednocze?nie trzech polach, a przy okazji zdob?dziesz
  pieni?dze na opryskiwacz. Pami?taj, aby sprzeda? maszyn? bezpo?rednio,
  tzn. pojecha? ni? do sklepu, gdy? w ten sposób otrzymasz 20% wi?cej pieni?dzy.
  Do Twojej kieszeni trafi 22 200€, o 3700€ wi?cej, ni? gdyby? zrobi? to poprzez
  menu sklepu. Jak wida?, jest to du?o bardziej op?acalna opcja.
   Opró?nienie magazynów – jest to mo?liwe tylko na ?atwym oraz normalnym poziomie
  trudno?ci. Istnieje spora szansa, ?e w momencie, w którym b?dzie Ci potrzebny
  opryskiwacz, pojawi si? komunikat o zwi?kszonym zapotrzebowaniu na jeden
  z towarów, który masz w magazynie. Jest to ?wietna okazja, gdy? mo?na wtedy zarobi?
  nawet 2x wi?cej ni? normalnie. Po otrzymaniu takiego komunikatu na?aduj
  przyczep? i udaj si? we wskazane miejsce, a dzi?ki temu znacz?co si? wzbogacisz.
  Je?eli ?aden skup nie og?osi zwi?kszonego zapotrzebowania, b?dziesz zmuszony
  sprzeda? wi?cej zapasów lub jeszcze troch? wstrzyma? si? z zakupem.
  49
   Poczekanie na plony – z pola nr 38, z którego najpr?dzej b?dziesz móg? zebra?
  plony, otrzymasz niez?? sumk? pieni?dzy. Sama raczej nie wystarczy na spryskiwacz,
  ale w po??czeniu ze sprzeda?? cz??ci posiadanych zasobów na pewno tak.
  Je?eli grasz na wy?szym poziomie trudno?ci i nie chcesz sprzedawa? ci?gnika,
  nie pozostaje Ci nic innego jak wzi?cie po?yczki lub sprzeda? kolejnych plonów,
  jeszcze nieopryskanych.
  Przed u?yciem opryskiwacz nale?y na?adowa?.
  Po zebraniu odpowiedniej kwoty kup opryskiwacz. Pojawi si? on przed sklepem,
  dlatego te? b?dziesz musia? pojecha? tam ci?gnikiem i przywie?? go na farm? (mo?esz
  tak?e zresetowa? opryskiwacz, dzi?ki czemu od razu pojawi si? on na Twojej
  farmie). Aby sprz?t by? gotowy do pracy, musisz go jeszcze na?adowa? w zbiorniku
  z nawozem – kosztuje to ok. 600€. W przysz?o?ci rozwa? tak?e zakup dodatkowego
  pojemnika montowanego z przodu, co pozwoli na rzadsze przerywanie pracy
  i ?adowanie opryskiwacza (koszt wspomnianego urz?dzenia to 5500€).
  50
  Spryskanie pola zajmuje dos?ownie par? chwil.
  Tak przygotowany opryskiwacz jest ju? gotowy do pracy. Udaj si? wi?c na pole, na
  którym przygotowa?e? wcze?niej zasiew (dobrym rozwi?zaniem jest po??czenie pól
  nr 24 i 29 w jedno, tak aby mniej Ci? absorbowa?y). Nast?pnie roz?ó? ramiona opryskiwacza
  i ustaw si? tak, aby za jednym przejazdem obj?? jak najwi?kszy zasi?g.
  W??cz opryskiwacz i rozpocznij opryski. Podczas nawracania wy??czaj opryskiwacz,
  aby nie marnowa? zapasów ?rodka w zbiorniku. Po odpowiednim ustawieniu
  ponownie w??cz opryskiwacz i kontynuuj opryski. Prac? t? musisz wykonywa? sam,
  gdy? nie mo?esz do niej wynaj?? pracownika. Nie jest to na szcz??cie czasoch?onne,
  gdy? dzi?ki du?emu zasi?gowi opryskanie pola nie zajmie Ci wiele czasu. Pami?taj
  o opryskiwaniu wszystkich obsianych pól.
  51
  Modernizacja maszyn
  Po zakupie opryskiwacza z zadowoleniem zauwa?ysz, ?e Twoje plony uleg?y podwojeniu,
  a co za tym idzie – zarobki równie? si? zwi?kszy?y. Jest to odpowiednia
  pora na powoln? wymian? posiadanego sprz?tu na lepszy, dzi?ki czemu zwi?kszy
  si? komfort pracy, która b?dzie równie? krótsza.
  Nowa przyczepa zabiera prawie trzykrotnie wi?cej plonów ni? ta posiadana pocz?tkowo.
  Pierwszym niezb?dnym zakupem b?dzie nowa przyczepka, która pozwoli na zbieranie
  wi?kszej ilo?ci plonów, a co za tym idzie rzadsze kursowanie do skupu. Na
  pocz?tek, bez zb?dnych ekstrawagancji, zakup HKD 302 (koszt to 24 000€). Pieni?dze
  powiniene? bez problemu uzyska? po jednym, dwóch zasiewach (pami?taj
  o opryskaniu pola). Je?eli po??czy?e? pola nr 24 i 29, mo?esz tak?e ?mia?o sprzeda?
  p?ug (pojed? do sklepu, a otrzymasz 9000€), który nie b?dzie przez d?u?szy czas
  potrzebny. Sprzedaj tak?e star? przyczep?, a otrzymasz kolejne 4320€. Dzi?ki
  temu bez problemu powiniene? zdoby? wymagane pieni?dze. Nowa przyczepa pozwoli
  na zabieranie blisko trzy razy wi?kszej ilo?ci plonów.
  52
  Siewnik niewymagaj?cy wcze?niejszej kultywacji to „must have” ka?dego rolnika.
  Kolejne przydatne narz?dzie jest ju? „nieco” dro?sze – siewnik Rapid A600 S kosztuje
  bowiem 52 000€. Nale?y jednak jak najszybciej zdoby? potrzebn? gotówk?,
  czy to sprzedaj?c plony lub zalegaj?ce w magazynie towary, czy te? bior?c po?yczk?.
  Nowy siewnik posiada jedn? bardzo wa?n? cech? – pozwala na zasiew bez wcze?niejszej
  kultywacji pola, a wi?c dwukrotnie skraca wykonywan? prac?. Ba, nawet
  wi?cej, gdy? posiada tak?e wi?ksz? szeroko?? robocz?. Obsianie pola b?dzie teraz
  du?o szybsze, dlatego te? nie wahaj si? i – gdy tylko stanie si? to mo?liwe –zakup
  nowe narz?dzie. W ten sposób stary siewnik oraz kultywator pos?u??, na zmian?,
  do prac na polach nr 24 i 29, a nowa maszyna wystarczy do prac na polu nr 38.
  Jedyny k?opot, jaki mo?e sprawi? zakupiony siewnik, to brak odpowiedniej maszyny
  do jego obs?ugi. Najlepiej wi?c wykorzystywa? ci?gnik na zmian? z opryskiwaczem,
  gdy? jego u?ycie jest naprawd? krótkie. Inn? opcj? jest pozostawianie przyczepy
  w miejscu ?niw, nast?pnie wykorzystanie ci?gnika do u?ycia kupionego w?a?nie
  siewnika, a pó?niej powrót po pe?n? przyczep?. Mo?e to by? nieco k?opotliwe, ale
  wzrost wydajno?ci pracy, jaki nast?pi po zakupie, bardzo szybko si? op?aci.
  53
  Nie zapomnij o pojechaniu kombajnem wraz ze ?niwiark? do sklepu i sprzeda?y bezpo?redniej,
  daj?cej 20% wi?cej za sprz?t.
  Posiadaj?c ju? lepszy siewnik, zauwa?ysz zapewne, ?e zasiewy id? szybciej ani?eli
  zbiory. Spowodowane jest to ma?ym zbiornikiem kombajnu, który trzeba cz?sto
  opró?nia?. Pora pomy?le? o zakupie nowego sprz?tu, wyposa?onego dodatkowo
  w ?niwiark? o wi?kszym zasi?gu. Powinno to doprowadzi? do wyrównania, mniej
  wi?cej, tempa pracy. Licz si? jednak z ca?kiem sporym wydatkiem. Ponownie, je?li
  nie wykorzysta?e? jeszcze po?yczki lub zapasów z magazynu, jest to bardzo dobry
  moment, by to zrobi?. W innym wypadku kilka sprzedanych przyczepek pszenicy
  za?atwi spraw? – potrzebujesz 150 000€ na kombajn TC5.90 oraz 32 000€ na
  ?niwiark? Varifeed 18. Nie przestrasz si? jednak liczb, gdy? za sprzeda? starego
  kombajnu oraz ?niwiarki otrzymasz 75 600€, wi?c rzeczywisty koszt zmiany wyniesie
  106 400€ (pami?taj, aby pojecha? kombajnem wraz ze ?niwiark? do sklepu
  i sprzeda? je bezpo?rednio). Du?o, jednak?e wymiana sprz?tu jest nieunikniona – na
  tym etapie rozgrywki nowy znacznie przy?pieszy ?niwa.
  54
  Nowy kombajn przy?pieszy zbiory, dzi?ki szerszej ?niwiarce i bardziej pojemnemu zbiornikowi.
  Po wymianie wyszczególnionych maszyn jeste? gotowy do zakupu swojego pierwszego
  nowego pola. Dobrze jednak nieco si? z tym jeszcze wstrzyma? i dokona?
  jeszcze jednego, stosunkowo niedrogiego, zakupu. Mowa o kolejnym siewniku – ponownie
  Rapid A600 S. Sprzedaj?c stary, a tak?e kultywator, otrzymasz 14 640€,
  warto wi?c uzbiera? pozosta?e 37 600€, gdy? z nowym kombajnem nie powinno
  zaj?? to zbyt wiele czasu. Kolejny siewnik, niewymagaj?cy wcze?niejszej kultywacji,
  „zwolni” jeden ci?gnik oraz przy?pieszy prace na polu. Je?eli chcesz tak?e dodatkowo
  zarobi?, zakup kosiark? FC 3525 za 13 500€, dzi?ki czemu w wolnych
  chwilach b?dziesz móg? wykonywa? misje.
  Z kilkoma nowymi maszynami mo?na ?mia?o pomy?le? o kolejnych polach.
  Przed zakupem nowego pola powiniene? wi?c posiada? (mniej wi?cej) taki sprz?t:
  55
   2x ci?gnik Agrostar 6.61, obs?uguj?ce siewniki Rapid A600 S;
   ci?gnik H488 wykorzystywany na zmian? do obs?ugi opryskiwacza UF 1801 (z
  dodatkowym zbiornikiem FT 1001) i kosiarki FC 3525;
   ci?gnik H488 podczepiony do przyczepy HKD 302;
   kombajn TC5.90 z odpowiadaj?c? mu ?niwiark? Varifeed 18.
  Mo?esz oczywi?cie zostawi? kupno drugiego siewnika na pó?niej, gdy? z posiadanymi
  od pocz?tku kultywatorem oraz siewnikiem dasz sobie rad? na trzech polach,
  a najlepszy Rapid A600 S b?dzie z powodzeniem pracowa? na dwóch kolejnych (decyduj?c
  si? na kupno, odci??asz jednak jeden ci?gnik oraz znacz?co przyspieszasz
  proces zasiewu – pami?taj o tym zakupie w dalszej perspektywie). Twoim najs?abszym
  punktem b?d? teraz ci?gniki, jednak?e ich wymiana mo?e jeszcze poczeka?.
  Nowe pola
  Posiadaj?c ju? lepszy sprz?t, mo?esz spokojnie pomy?le? o zakupie pola. Dobrym
  rozwi?zaniem b?dzie kupno jednego z le??cych w pobli?u farmy. Na pocz?tek dobrze
  pomy?le? o polach nr 25 oraz 30. Maj?c odpowiednie fundusze, udaj si? na
  wybrane pole i wejd? w odpowiedni? ikon? na jego ?rodku, co umo?liwi zakup.
  Na wi?kszej liczbie pól jeden kombajn zwyczajnie nie wyrobi.
  B?d?c w?a?cicielem czterech pól, mo?esz zauwa?y? problem polegaj?cy na niewyrabianiu
  si? ze ?niwami (proces zasiewu oraz kultywacji b?dzie szed? szybciej,
  mimo posiadania lepszego ni? na pocz?tku rozgrywki kombajnu). Pami?taj wi?c
  o zmniejszeniu pr?dko?ci gry, aby nad??y? z zebraniem zbo?a na wszystkich poletkach
  (mo?esz tak?e za?atwi? spraw?, wy??czaj?c usychanie ro?lin). Kontynuuj
  uprawy i zbieraj pieni?dze na zakup nast?pnego pola. Dzi?ki temu b?dziesz posiada?
  ju? 5 gruntów – 4 w pobli?u farmy oraz nieco oddalone pole nr 38.
  56
  Kolejny siewnik bez problemu obsieje nowe pola.
  W tym momencie gry b?dziesz dysponowa? ju? nieco rozwini?tym gospodarstwem.
  Twoim kolejnym krokiem powinien sta? si? zakup nowego kombajnu (b?dzie to spory
  wydatek, jednak?e bez tego si? nie ob?dzie). Zakup pozwoli Ci na pracowanie
  pe?n? par? na pi?ciu posiadanych polach, bez ?adnych przestojów, a tak?e umo?liwi
  zakup szóstego. Dwa wydajne siewniki oraz kombajny bez problemu poradz? sobie
  z upraw? takiej ilo?ci gruntu, dlatego te? pracuj na zmian? na wszystkich terenach,
  co zaowocuje du?ymi plonami i niez?ym zarobkiem. Pomy?l wi?c o zakupie kolejnej
  przyczepy.
  I nie ma rolnika we wsi!
  Sze?? pól, dwa wydajne kombajny oraz siewniki, a tak?e dwie pojemne przyczepy
  – w tym momencie gry mo?esz powiedzie?, ?e jeste? ju? do?wiadczonym farmerem
  i dorobi?e? si? naprawd? przyjemnych maszyn. Twoj? sol? w oku b?d? jednak s?abe
  57
  ci?gniki, dlatego to nad ich wymian? powiniene? pomy?le? w dalszej kolejno?ci. Zastanów
  si? równie?, czy chcesz mo?e kontynuowa? upraw? zbo?a, czy te? rozpocz??
  inne rodzaje dzia?alno?ci. Warto np. pomy?le? o hodowli zwierz?t. Mo?liwo?ci jest
  ca?kiem sporo, nie zmieniaj jednak wszystkiego od razu – modernizuj kolejne maszyny
  powoli, aby tempo pracy np. siewników nie wyprzedza?o zbytnio kombajnów.
  Uwa?aj te? z nowymi polami – nie przeinwestuj, przed zakupem upewnij si?, ?e
  posiadasz wystarczaj?c? liczb? maszyn do pracy. Jeden zestaw (kultywator, siewnik,
  przyczepa oraz kombajn) bez problemu wystarczy do uprawiania trzech pól,
  wydajniejszy sprz?t pozwoli na jeszcze wi?cej. Uprawiaj kolejne pola, sprzedaj?c
  plony w odpowiednim momencie, a szybko dorobisz si? du?ych pieni?dzy, co umo?liwi
  rozpoczynanie nast?pnych przedsi?wzi??.
  Kolejne kroki
  Powoli, ale do przodu.
  1. Rozpocznij prac? na posiadanych polach. Na jednym zastaniesz gotowy plon,
  kolejne b?dzie wymaga?o zasiewu, a ostatnie kultywacji. Potrzebny sprz?t jest
  pozostawiony w pobli?u pól, dlatego te? nie b?dziesz mie? problemu z odgadni?ciem,
  co gdzie nale?y zrobi?.
  2. Sprzedaj zebrany plon. W dogodnym momencie (wzmo?one zapotrzebowanie)
  warto pozby? si? równie? niektórych zapasów z magazynu, co zwi?kszy posiadany
  zasób gotówki, a tym samym przy?pieszy rozwój gospodarstwa.
  3. Po zebraniu odpowiedniej ilo?ci pieni?dzy zakup opryskiwacz (29 000€). Dzi?ki
  temu ka?de opryskane pole wyda dwukrotnie wi?kszy plon, co zwi?kszy zyski.
  4. Rozpocznij wymian? posiadanych maszyn. Przyda si? nowa przyczepka, aby
  co chwil? nie je?dzi? do skupu (24 000€), du?o lepszy siewnik, niewymagaj?cy
  wcze?niejszej kultywacji (52 000€), a w dalszej kolejno?ci nowy kombajn, posiadaj?cy
  pojemniejszy zbiornik oraz wi?ksz? szeroko?? robocz? (182 000€).
  W mi?dzyczasie mo?esz tak?e zakupi? kosiark? lub ci?gnik z ?adowaczem czo58
  ?owym (znacznie wi?kszy wydatek), aby zarobi? nieco na wykonywaniu misji.
  5. Po zmodernizowaniu posiadanego sprz?tu przyjdzie pora na zakup kolejnych
  pól. Najlepszym rozwi?zaniem b?d? te znajduj?ce si? najbli?ej Twojej farmy, tj.
  nr 25 i 30.
  6. Stopniowo wymieniaj kolejne maszyny, g?ównie zaniedbane do tej pory ci?gniki.
  7. W dalszej kolejno?ci pomy?l o zakupie kolejnego siewnika, nowego pola oraz
  kombajnu i przyczepy. Gdy doprowadzisz do takiego stanu rzeczy, b?dziesz posiada?
  dobrze prosperuj?ce gospodarstwo, maszyny pozwalaj?ce na wydajn?
  prac? na sze?ciu polach oraz odpowiednie pod?o?e do nowej dzia?alno?ci – uprawy
  ro?lin bulwiastych, wycinki drzew czy hodowli zwierz?t.
  59
  Dalszy rozwój – specjalizacja
  Jednego gracza zadowoli zakup drogich ci?gników…
  Rozwój Twojego gospodarstwa od momentu, w którym po?o?y?e? podwaliny pod stanie
  si? rolniczym potentatem, powinien by? stabilny i niegwa?towny. Ca?y czas zajmuj
  si? upraw? zbo?a, gdy? posiadasz do tego odpowiedni sprz?t, a jego sprzeda?
  nie b?dzie op?acalna. W dalszej fazie mo?esz rozpocz?? równie? upraw? ro?lin bulwiastych,
  zaj?? si? hodowl? zwierz?t, a tak?e produkowa? biopaliwa czy wycina?
  drzewa. Tak naprawd? to od Ciebie zale?y, w jakim kierunku b?dziesz si? rozwija?.
  Mo?liwo?ci jest generalnie kilka.
   Dalsza uprawa zbó? – niezale?nie od rozpocz?cia nowej dzia?alno?ci kontynuowanie
  uprawy zbó? jest konieczno?ci?. Posiadasz odpowiednie narz?dzia, aby
  praca by?a wydajna i dochodowa, dlatego te? nie porzucaj tego tak szybko.
   Uprawa ro?lin bulwiastych – w swojej optymalnej i „jedynie s?usznej” wersji wymaga
  bardzo drogiego sprz?tu. Przerzucenie si? na ro?liny bulwiaste przyniesie
  jednak dalsze i wi?ksze zyski, w pewnym stopniu wyprzedzaj?c op?acalno?ci? upraw?
  zbó?. D?? wi?c do zarobienia wymaganych pieni?dzy, a w dogodnym momencie
  rozpocznij upraw? buraka lub ziemniaka. Dobrym rozwi?zaniem jest dalsze kontynuowanie
  siania zbó?, dzi?ki czemu Twoja dzia?alno?? b?dzie nieco urozmaicona.
   Hodowla zwierz?t – o ile kury na tym etapie mo?esz ju? sobie odpu?ci?, tak owce,
  a w dalszej perspektywie krowy, zapewni? sta?y i nie najgorszy dochód. Aby doprowadzi?
  do maksimum wydajno?? krów, b?dziesz potrzebowa? kilku nowych
  maszyn. Niezb?dna b?dzie tak?e s?oma, dlatego ta dzia?alno?? jest ?wietnym
  rozwini?ciem gospodarstwa, które wydajnie uprawia zbo?a.
   Produkcja biopaliw – posiadaj?c ju? sporo gotówki, mo?esz j? w ?atwy sposób
  pomno?y?, zajmuj?c si? sprzeda?? kiszonki. Potrzebne b?d? do tego drogie narz?dzia,
  jednak?e inwestycja ta jest bardzo op?acalna i szybko si? zwraca. Je?li
  jeste? osob? nastawion? g?ównie na zarabianie, mo?esz sfinansowa? t? dzia?alno??,
  porzucaj?c wszystkie inne.
  60
   Wycinka drzew – nieco k?opotliwe zaj?cie, jednak?e z najlepszym sprz?tem wycinka
  idzie ca?kiem sprawnie i jest bardzo dochodowa. K?opotliwe mo?e by? to,
  ?e wszystko robisz sam, przez co prace w lesie s? bardzo absorbuj?ce. Mo?esz
  zaprzesta? wi?c innych dzia?alno?ci – z drwalnictwa da si? ca?kiem nie?le ?y?.
   Stawianie budynków – nie jest to mo?e osobna specjalizacja, jednak?e stawianie
  budynków stanowi idealne uzupe?nienie wszystkich powy?szych mo?liwo?ci.
  Inwestycje zwracaj? si? po d?u?szym czasie, jednak?e zyski s? sta?e i naprawd?
  odczuwalne – posiadaj?c nadmiar gotówki, zainwestuj w panele s?oneczne, a nawet
  w turbiny wiatrowe.
  …gdy innemu wystarczy posiadanie zadowolonego stadka.
  Jak wida?, mo?liwo?ci dalszego rozwoju jest ca?kiem sporo, a ka?da jest czasoch?onna
  oraz wymagaj?ca finansowo. Nie warto próbowa? robi? wszystkiego od
  razu – b?dziesz odstawa? ze sprz?tem w kilku ró?nych ga??ziach. Lepiej wyspecjalizowa?
  si? w jednej dziedzinie i uczyni? j? najbardziej wydajn?, a w dalszej kolejno?ci
  rozpoczyna? inne dzia?alno?ci. Pami?taj te?, ?e ró?ne czynno?ci si? zaz?biaj?
  – np. nie da si? prowadzi? hodowli krów bez siania zbo?a. Warto wi?c korzysta?
  z kilku opcji i urozmaici? swoj? dzia?alno?? rolnicz?, ale uwa?aj te?, aby nie przesadzi?
  – podejmuj?c si? zbyt wielu dzia?a?, zwi?kszysz ryzyko, ?e nie dasz rady ich
  odpowiednio skoordynowa?.
  Nie zapomnij tak?e o postawieniu sobie celu – w Farming Simulator 15 nie ma
  ?adnych warunków zwyci?stwa, dlatego te? gra mo?e toczy? si? w niesko?czono??.
  Realizowanie kolejnych zada? (np. na pocz?tku kupno opryskiwacza, w dalszej cz??ci
  gry – posiadanie hodowli z?o?onej ze 100 krów czy zakup turbiny wiatrowej)
  pozwoli Ci na odpowiednie zaplanowanie rozwoju gospodarstwa, a tak?e przyniesie
  spor? satysfakcj?, gdy owe cele wype?nisz.
  61
  Hodowla
  Kury
  Pierwsz? hodowl?, jak? najprawdopodobniej rozpoczniesz, b?dzie w?a?nie hodowla
  ptactwa domowego. Dzieje si? tak z dwóch prostych powodów: kury s? najta?szymi
  zwierz?tami w grze i zakup nawet du?ej ilo?ci sztuk nie jest wielkim wydatkiem.
  Ponadto przy drobiu nie trzeba nic robi? – nioski same zdobywaj? po?ywienie i bezstresowo
  znosz? jajka. Aby zakupi? kur?, wybierz zak?adk? zwierz?ta z menu sklepu
  (koszt jednej sztuki to 70€).
  Aby zabra? jajko, wystarczy przebiec nad nim.
  Zakupione zwierz? automatycznie trafi do kurzej zagrody, znajduj?cej si? w obr?bie
  Twojej farmy startowej. Tak jak wspomniano, kury nie wymagaj? ?adnej opieki,
  a Twoim jedynym zadaniem b?dzie zebranie „wyprodukowanych” przez nie jaj. Aby
  to zrobi?, wystarczy wej?? do zagrody, a nast?pnie troch? po niej pobiega? – jajka
  le?? na ziemi w ró?nych miejscach, zbierasz je, po prostu przebiegaj?c nad nimi.
  Korzystaj?c ze sprintu [SHIFT], zrobisz to w par? chwil, a zebrane jaja trafi? do
  Twojego plecaka. Stan produktów mo?esz sprawdzi? za pomoc? swojego komputera
  przeno?nego [I], w zak?adce Zwierz?ta. Znajdziesz tam informacje o posiadanych
  kurach oraz jajkach – tych zalegaj?cych w zagrodzie (liczba 60 informuje
  o konieczno?ci zebrania, gdy? nowe nie b?d? si? do tego czasu pojawia?) oraz tych
  znajduj?cych si? w plecaku (mo?na je sprzeda?). Ka?da kura znosi mniej wi?cej
  jedno jajko na dzie?.
  62
  Tak wygl?da jeden ze skupów jaj.
  Zebrane jaja nale?y jeszcze sprzeda?. W tym celu udaj si? do jednego ze skupów na
  mapie, symbolizowanych odpowiedni? ikon?. Przed wej?ciem znajduje si? b??kitna
  ikonka – wystarczy w ni? wej??, a wszystkie znajduj?ce si? w plecaku jaja zostan?
  sprzedane. Zysk za jedno wynosi 11,5€, wi?c je?d? sprzedawa? tylko wi?ksz? liczb?
  jajek, aby niepotrzebnie nie traci? czasu.
  Im wi?cej kur, tym wi?cej jajek.
  Hodowla kur jest bardzo prosta i niezajmuj?ca. Wystarczy zakupi? po??dan? ilo??
  niosek, a nast?pnie regularnie zbiera? jajka i sprzedawa? je. W?a?nie z tego ostatniego
  powodu jest ona raczej porzucana w dalszej fazie rozgrywki – konieczno??
  codziennego zbioru jest po prostu nu??ca, a zyski niepowalaj?ce. Mimo to hodowla
  kur mo?e dostarczy? niewielkich, ale na pocz?tku gry odczuwalnych, pieni?dzy.
  Z racji musu zbierania jaj, gdy na polu zalega ich ju? 60, polecam zakupi? w?a63
  ?nie tak? liczb? kur. Nie b?dzie to du?y wydatek, a jajka b?dziesz móg? zbiera?
  raz dziennie. Pami?taj – zysk jest naprawd? niewielki, dlatego nie po?wi?caj tej
  hodowli zbyt wiele czasu, szczególnie gdy ju? nieco rozwiniesz swoje gospodarstwo.
  ?aden lis si? nie zakradnie…
  Wymagania: zakup kur (70€ za sztuk?)
  Proponowana ilo??: 60 zwierz?t (4200€)
  Zysk: przy proponowanej ilo?ci wynosi on codziennie 60 x 11,5€ (za jajko) = 690 €.
  Inwestycja zwraca si? wi?c po nieca?ym tygodniu, w dalszej cz??ci pokrywaj?c u?amek
  wydatków ponoszonych z tytu?u utrzymania maszyn. Oczywi?cie pami?taj, ?e
  o ile jajka zbiera? musisz codziennie, o tyle sprzedawa? ju? niekoniecznie.
  Plusy:
   kury nie wymagaj? opieki,
   na pocz?tek przyda si? drobny, ale sta?y zysk.
  Minusy:
   konieczno?? zbierania jajek, a nast?pnie zawo?enia ich do skupu,
   w pó?niejszej fazie gry niewarte zachodu ze wzgl?du na niski zysk.
  Owce
  Kolejnymi zwierz?tami, które mo?esz hodowa?, s? owce. Od kur s? przede wszystkim
  dro?sze w zakupie oraz utrzymaniu, a tak?e wymagaj? ju? pewnej piel?gnacji
  oraz sprz?tu, pozwalaj?cego je nakarmi? i sprzeda? wyprodukowan? we?n?. Hodowla
  znajduje si? poza Twoj? farm? (ikona owiec na mapie).
  Owce zaraz po zakupie trafiaj? do Twojej hodowli automatycznie. Nie rozpoczn?
  one jednak produkcji we?ny, je?eli ich nie nakarmisz (w praktyce produkcja wystartuje,
  ale jej wydajno?? b?dzie zbyt niska, by mia?o to jakikolwiek sens). W tym celu
  potrzebujesz przynajmniej dwóch maszyn: kosiarki (FC 3525 F za 13 500€) oraz
  przyczepy samozbieraj?cej (w zupe?no?ci wystarczy najta?szy model – Euroboss
  350T za 27 000€). Tak przygotowany mo?esz rozpocz?? koszenie trawy.
  64
  Wydajny zestaw kosz?cy.
  Aby znacz?co usprawni? swoj? prac?, kosiark? podczep z przodu ci?gnika, a przyczep?
  z ty?u. Dzi?ki temu b?dziesz jednocze?nie kosi? oraz nape?nia? zbiornik. Trawy
  Ci nie zabraknie – na pocz?tku wystarczy kosi? pobliskie pobocza, okolice pól
  itp. Po zape?nieniu przyczepki mo?esz wróci? do swoich owieczek, by je nakarmi?.
  Karmienie owiec to ?atwizna – wystarczy wy?adowa? zebran? traw?.
  W tym celu podjed? powoli pod koryto, tak aby ustawi? przyczep? ty?em. Nast?pnie
  wy?aduj traw? [Q]. Jednorazowo do koryta wchodzi ilo?? trawy zapewniaj?ca zwierz?tom
  pokarm na 6 dni (wi?cej zwierz?t = wi?cej trawy), wi?c przyczep? samozbieraj?ca
  dobrze jest pozostawi? w okolicy pastwiska – dzi?ki temu bez problemu
  b?dziesz móg? uzupe?nia? po?ywienie. Nakarmione owieczki pracuj? pe?n? par?,
  du?o szybciej produkuj?c we?n?. Zarówno stan koryta, wydajno?? owiec oraz procent
  zape?nienia palety z we?n? sprawdzisz w zak?adce Zwierz?ta, w komputerze
  przeno?nym [I].
  65
  Owieczki ch?tnie jedz?, zaraz zacznie si? produkcja we?ny.
  Gdy paleta z we?n? b?dzie ju? gotowa, mo?liwo?ci s? nast?puj?ce: mo?esz od razu
  j? przetransportowa? za pomoc? ?adowacza czo?owego do skupu i sprzeda?. Mo?esz
  tak?e, z racji faktu, ?e pojedyncze przewo?enie palet jest i m?cz?ce i czasoch?onne,
  zacz?? sk?adowanie palet na przyczepie (w menu sklepu zak?adka technologia
  bel, model DPW 180 za 12 000€). Niezale?nie od wybranej opcji musisz
  posiada? ci?gnik z ?adowaczem czo?owym (najta?szy i wystarczaj?cy model to
  T4.75 za 64 000€, ?adowacz FZ 30 za 5 400€) oraz wid?y do palet i obci??nik.
  Po?piech nie jest wskazany przy ?adowaniu palety.
  Ci?gnikiem z ?adowaczem podje?d?aj bardzo powoli i niespiesznie odbierz palet?.
  Przy ?adowaniu na przyczep? równie? si? nie ?piesz – lepiej troch? wolniej i ostro?niej
  wykonywa? t? czynno?? ni? podnosi? upuszczony ?adunek. Po odpowiednim
  ustawieniu palety... czekaj na kolejn? porcj? we?ny. Je?eli postanowi?e? pojecha? do
  66
  skupu, udaj si? we wskazane miejsce (ikona k??bka na mapie) i wjed? w zaznaczony
  obszar, automatycznie sprzedaj?c palet?. Zarobisz w ten sposób jakie? 4700€.
  Miejsce sprzeda?y we?ny.
  Hodowla owiec wymaga wi?kszego zaanga?owania tylko na samym pocz?tku, kiedy
  musisz dostarczy? do koryta skoszon? traw?. W dalszej cz??ci, w zale?no?ci od
  posiadanego stadka, co pewien czas b?dziesz uzupe?nia? braki w po?ywieniu oraz
  odbiera? i sprzedawa? palety. W odró?nieniu od hodowli kur, posiadaj?c owce,
  mo?na ju? ca?kiem dobrze zarobi?, dlatego te? warto zainwestowa?, je?eli tylko
  b?dziesz dysponowa? kapita?em.
  Niezb?dny sprz?t: Ci?gnik T4.75 (64 000€) wraz z ?adowaczem czo?owym FZ 30
  (5400€) oraz wid?ami do palet (800€) i obci??nikiem (800€). Dodatkowo kosiarka
  FC 3525 F (13 500€) oraz przyczepa samozbieraj?ca Euroboss 330T (27
  000€). No i owce – po 300€ sztuka. W wersji startowej niech b?dzie ich przynajmniej
  25 (7500€). Wraz z rozwijaniem gospodarstwa optymalna liczba wyniesie
  100 owiec (30 000€).
  Proponowane zakupy: O ile posiadaj?c 25 owiec na upartego mo?na transportowa?
  jedn? palet? co ok. 3,5 dnia, o tyle nie op?aca si? tego robi? ju? przy 100 posiadanych
  zwierz?tach. Dlatego te? nale?y zainwestowa? w przyczep? DPW 180 za
  12 000€. W dalszej kolejno?ci, z racji zwi?kszonego zapotrzebowania na traw?,
  przyda si? zakup nowego pola w pobli?u hodowli, lepsza kosiarka oraz pojemniejsza
  przyczepa samozbieraj?ca. Wszystko jednak kupuj stopniowo, nawet posiadaj?c
  100 owiec, mo?na je wydatnie zaopatrza? z pomoc? podstawowego sprz?tu
  – zajmie to po prostu nieco wi?cej czasu.
  67
  Zb??kana owieczka.
  Plusy:
   w wersji optymalnej ca?kiem przyzwoity zarobek;
   nie wymagaj? zbyt wielkiej uwagi;
   potrzebnego sprz?tu mo?na u?y? do wykonywania misji, odzyskuj?c nieco zainwestowanych
  pieni?dzy.
  Minusy:
   pocz?tkowy koszt mo?e nieco zniech?ci?;
   wymagaj? odbierania towaru za pomoc? ?adowacza czo?owego, co nie jest
  zbyt wygodne;
   transport równie? nie nale?y do naj?atwiejszych.
  68
  Wersja minimalna
  Jest to opcja startowa, jak najszybciej powiniene? dokupywa? owieczki i przej?? do
  wersji optymalnej. Na pocz?tek zakup wszystkie niezb?dne maszyny (wspomniane
  powy?ej) oraz 25 owiec. Po ich nakarmieniu (3000 l trawy) rozpocznie si? produkcja
  palet – wytworzenie jednej potrwa oko?o 3,5 dnia, dlatego te? nie b?dziesz zbytnio
  zaabsorbowany. Po prostu po 3 dniach sprawd?, na jakim etapie stoi produkcja
  we?ny. Gdy paleta b?dzie ju? gotowa, pojed? z ni? do skupu i j? sprzedaj. Nast?pnie
  nie zapomnij o nakarmieniu owiec i – po kolejnych dniach – o drugiej palecie.
  ?eby po??czy? dwie przyczepki, trzeba si? sporo nam?czy?.
  Koszt niezb?dnego sprz?tu: Ci?gnik z ?adowaczem (razem 71 000€), kosiarka (13
  500€), przyczepa samozbieraj?ca (27 000€) + 25 owiec (7500€). Ca?kowity
  koszt rozpocz?cia produkcji to 119 000€. Jak wida? suma ta nie jest najmniejsza,
  ale jak najbardziej w zasi?gu. Pami?taj, ?e kupuj?c ?adowacz oraz kosiark?, nie
  musisz trzyma? ich ca?y czas przy owcach – warto odbi? sobie cz??? zainwestowanych
  pieni?dzy, wykonuj?c dost?pne misje.
  Zysk: 4 500€ za palet?, raz na 3,5 dnia. Przeliczaj?c: 1285€ na dzie?
  Hodowla w takiej wersji, jak wida?, nie jest za bardzo op?acalna – du?e wydatki
  pocz?tkowe i stosunkowo niski zysk w przeliczeniu na dzie? (spowodowany d?ugim
  czasem oczekiwania). Od czego? trzeba jednak zacz??, a zakupiony sprz?t mo?na
  tak?e wykorzysta? do wykonywania misji. Plusem jest równie? niewielkie zaanga?owanie
  – jedynie 2 razy w tygodniu musisz odebra? oraz sprzeda? palet?, a raz
  nakarmi? owce.
  69
  Wersja optymalna
  Opcja ta stanowi naturalne rozwini?cie hodowli – poprzez zakup kolejnych owiec
  znacz?co przyspieszysz proces powstawania we?ny. Pocz?tkowe posiadany sprz?t
  jest identyczny jak w wersji minimalnej. Karmienie wi?kszej liczby owiec wymaga
  odpowiednio zwi?kszonej ilo?ci pokarmu (12 000 l). Produkcja równie? trwa szybciej
  – ok. 21 godzin, dlatego te? niezb?dna staje si? przyczepka na bele. Za?adujesz
  na ni? 4 palety.
  Pami?taj o ustawianiu palet z we?n? blisko siebie, aby na jeden przyczepie zmie?ci?y si?
  cztery ?adunki.
  Robi?c to, stawiaj kolejne obok siebie, tak aby nie zostawia? za du?o miejsca. Je?eli
  palety b?d? sta?y zbyt blisko kraw?dzi, mo?esz lekko „dopcha?” je ?adowaczem,
  aby znalaz?y si? w miar? na ?rodku. Dopiero z takim zestawem udaj si? do skupu
  – jed? ostro?nie i omijaj wszelkie pagórki. Najlepiej trzymaj si? asfaltowej drogi
  i zwalniaj przed zakr?tami – upadek palet przysporzy Ci nie lada k?opotu. Uwaga:
  mo?esz tak?e zakupi? dwie przyczepki i po??czy? je ze sob? (po??cz je zanim
  zaczniesz na nie ?adowa? palety). Nie jest to jednak ?atwe zadanie – postaraj si?
  ustawi? je jedn? za drug?, w bliskiej odleg?o?ci, a nast?pnie zacznij manewrowa? t?
  znajduj?ca si? z przodu (warto w??czy? podgl?d mo?liwych do wykonania w danej
  chwili akcji [F1] – gdy tylko pojawi si? opcja Przy??cz, zrób to [Q]). Mimo trudno?ci
  z po??czeniem przyczep warto si? troch? pogimnastykowa? – pozwoli Ci to na
  wykonywanie kursów raz na 8 dni.
  70
  Traw? wystarczy zasia? tylko raz.
  W dalszej fazie gry, gdy zakupisz pole niedaleko hodowli owiec, zasiej na nim traw?
  (wybierz odpowiednie nasiona w siewniku). Raz posadzona trawa b?dzie si? pó?niej
  rodzi? samoistnie, dlatego nie musisz jej ponownie sia?. Posiadaj?c najlepsz?
  kosiark? zamontowan? z ty?u, doczep t? mniejsz? z przodu. Taki zestaw pozwoli na
  bardzo szybkie i efektywne koszenie, a pojemna przyczepa samozbieraj?ca zmagazynuje
  traw? na d?u?szy czas.
  Koszt niezb?dnego sprz?tu: Ci?gnik z ?adowaczem (razem 71 000€), kosiarka
  (13 500€), przyczepa samozbieraj?ca (27 000€), przyczepka (12 000€) + 100
  owiec (30 000€). W dalszej kolejno?ci: nowe pole, np. na mapie Bjornholm pole
  nr 10 w zupe?no?ci wystarczy (37 575€), lepsza kosiarka (FC 10030 za 52 000€)
  oraz pojemniejsza przyczepa samozbieraj?ca (Carex 38S za 59 000€). Koszt prowadzenia
  takiej hodowli jest du?o wi?kszy i wynosi a?: 153 500€ (podstawowy) +
  132 375€ (pole, kosiarka, nowa przyczepa – po sprzedaniu starej), co daje razem:
  285 875€. Koszt jest bardzo du?y, pami?taj zatem, ?e bez lepszej kosiarki i pola da
  si? ?y? – nie jest to wi?c zakup pierwszej potrzeby, podobnie jak lepszej przyczepy
  samozbieraj?cej. Kup je, gdy b?dziesz ju? posiada? pewn? nadwy?k? finansow?.
  Zysk: ?rednio 4500€ na dzie?.
  71
  Koszenie trawy w najszybszym wydaniu.
  Hodowla owiec w tej wersji jest du?o bardziej op?acalna, tym bardziej ?e i tak musisz
  kupi? podstawowe maszyny, które s? najdro?sze. Nawet ze s?absz? kosiark?
  i maszyn? zbieraj?c? mo?na sobie poradzi?, trawy ro?nie pod dostatkiem w ró?nych
  miejscach. Na upartego wystarczy dokupi? tylko przyczepk? (najlepiej dwie,
  a nast?pnie je po??czy?), aby nie je?dzi? do skupu codziennie. Reszta zakupów jest
  opcjonalna, ale warto pami?ta?, ?e nowy sprz?t oraz dodatkowe pole znacz?co
  u?atwi? i przy?piesz? prac? – szczególnie w dalszej cz??ci gry, gdy b?dziesz mie?
  du?o na g?owie. Wydatek na pewno si? zwróci, gdy? owce wcale nie s? tak bardzo
  absorbuj?ce – wymagaj? tylko trawy oraz odbioru we?ny.
  Krowy
  Zapewnienie s?omy zapewni nieznaczny wzrost wydajno?ci. Rozpocznie si? tak?e produkcja obornika.
  72
  ?aciate to ostatni, najdro?szy, ale w pó?niejszej fazie przynosz?cy te? najwi?ksze
  zyski rodzaj zwierz?t, jakie mo?na hodowa?. Analogicznie jak w poprzednich przypadkach
  zakupiona krowa od razu trafia do obory. Mu?ki s? bardzo wybredne, je?li
  chodzi o po?ywienie i warunki bytowe, dlatego te? hodowla ta jest najbardziej absorbuj?c?
  ze wszystkich.
  Piel?gnacja
  Pierwsz? rzecz?, jak? powiniene? zrobi?, jest zapewnienie krowom s?omy. Potrzebne
  do tego b?d? oczywi?cie ?niwa, a tak?e przyczepa samozbieraj?ca (Euroboss
  330T za 27 000€). Pami?taj o w??czeniu pokosu s?omy w kombajnie [,]. Po zebraniu
  s?omy zawie? j? w miejsce hodowli krów, a nast?pnie wy?aduj do ich koryt (w
  drewnianym budynku). Dzi?ki temu produktywno?? krów nieco wzro?nie z 5% do
  14%. Wa?niejsze jest jednak to, ?e ?aciate zaczn? produkowa? obornik, którego
  mo?esz nast?pnie u?y? do u?y?niania pól.
  ?adowanie wozu asenizacyjnego.
  Krowy zapewniaj? tak?e p?ynny obornik (gnojówk?) – mo?esz go za?adowa? na wóz
  asenizacyjny. Produkcja rozpoczyna si? automatycznie, nie jest potrzebne zapewnienie
  dodatkowej wygody ?aciatym.
  73
  Zakup pola przy wi?kszej hodowli.
  Kolejn? istotn? rzecz? jest rozpocz?cie procesu karmienia. Krowy mo?na karmi?
  na trzy sposoby – sam? traw? lub kiszonk?, traw? oraz kiszonk?, a tak?e specjaln?
  mieszank? (s?omy, siana oraz kiszonki). Na pocz?tek zadbaj o zapewnienie odpowiedniej
  ilo?ci trawy, gdy? jest to najprostsze do zrobienia. Na tym etapie rozgrywki
  powiniene? mie? ju? kosiark?, a tak?e przyczep? samozbieraj?c?. Do nakarmienia
  krów wystarczy pocz?tkowo skoszenie okolicznych ??k, gdzie trawy jest pod dostatkiem.
  Koryto znajdziesz na otwartej przestrzeni, po przejechaniu przez obor?.
  W pó?niejszej fazie przyda si? zakupienie pola nr 40 (Bjornholm, koszt: 78 300€).
  Zapewni to trwa?? dostaw? trawy, niedaleko od hodowli.
  Do wytworzenia kiszonki potrzeba du?o trawy.
  Du?a ilo?? trawy b?dzie niezb?dna, je?eli zechcesz zwi?kszy? produktywno?? krów
  z 44% (karmienie sam? traw?) do 80%. B?dziesz potrzebowa? przynajmniej
  74
  30 000 l trawy, dlatego naprawd? warto rozwa?y? zarówno zakup pola, jak i odpowiedniej
  kosiarki oraz przyczepy samozbieraj?cej.
  Proces fermentacji.
  Po zebraniu wymaganej ilo?ci trawy (nic nie stoi na przeszkodzie, aby by?o jej wi?cej)
  udaj si? w stron? specjalnego silosu, który znajduje si? nieopodal hodowli krów.
  Silos musisz zape?ni? przynajmniej w 10%. Nast?pnie ubij dok?adnie sieczk? (wystarczy
  poje?dzi? po ha?dzie ci?gnikiem). Kiedy to wykonasz, aktywuje si? opcja
  pozwalaj?ca na zakrycie silosu, a zgromadzona trawa zacznie fermentowa?. Po
  zako?czeniu tego procesu sieczka b?dzie gotowa.
  Aby zape?ni? koryta, nale?y wykona? kilka kursów.
  Twoim kolejnym zadaniem jest nakarmienie krów otrzyman? w?a?nie w procesie
  fermentacji kiszonk?. Potrzebny b?dzie do tego ci?gnik z ?adowaczem czo?owym
  (z uniwersalnym wiadrem). Zwyczajnie obni? rami? ?adowacza i za?aduj kiszonk?,
  75
  po czym podnie? rami? i przechyl je tak, aby nie upu?ci? zawarto?ci. Nast?pnie
  udaj si? z ?adunkiem do koryta. Wykonanie kilku takich kursów nie powinno zaj??
  Ci zbyt wiele czasu. Kiszonka równie? wystarczy na d?ugo – od czasu do czasu
  sprawd? zak?adk? Zwierz?ta, aby mie? pod kontrol? pozosta?? ilo?? po?ywienia.
  Bele ju? czekaj? na przyjazd paszowozu.
  Aby zwi?kszy? produkcj? mleka do maksymalnego poziomu, potrzebujesz kolejnych
  materia?ów i urz?dze? oraz wi?kszego nak?adu pracy. Przede wszystkim musisz
  zaopatrzy? si? w bele. Jak je zdoby?, dowiesz si? z rozdzia?u Uprawy -> Trawa,
  siano oraz s?oma. Potrzebujesz zarówno bel siana, jak i s?omy. Przetransportuj
  je nast?pnie w pobli?e hodowli krów (bele siana mo?esz uzyskiwa? z pola nr 40,
  które powiniene? w dalszej cz??ci gry, przy planowanej wi?kszej hodowli, zakupi?).
  Kolejnym potrzebnym materia?em b?dzie posiadana ju? kiszonka, oraz paszowóz
  (Profile 1880 kosztuj?cy 39 000€). Udaj si? nim w pobli?e obory.
  Odpowiednia mieszanka zapewni maksymaln? wydajno??.
  76
  Ostatnim elementem jest przygotowanie paszy w paszowozie. Wrzu?, za pomoc?
  ci?gnika z ?adowaczem czo?owym i odpowiednimi ko?cówkami (do beli oraz uniwersalne
  wiadro), po jednej beli s?omy i siana, a nast?pnie od 2 do 4 wiader kiszonki.
  Proporcje powinny rozk?ada? si? nast?puj?co: siano oraz kiszonka w przedziale
  od 25% do 50%, natomiast s?oma nie wi?cej ni? 40%. Mo?esz to sprawdzi?, wsiadaj?c
  do ci?gnika przy paszowozie. Tak przygotowan? pasz? wsyp do koryta – nie
  musisz ju? martwi? si? osobno o traw? oraz kiszonk?, gdy? krowy, gdy tylko maj?
  pasz?, b?d? ju? jad?y tylko j?. Uzyskasz w ten sposób wydajno?? na poziomie 100%.
  Mleko jest sprzedawane automatycznie na koniec ka?dego dnia. Zarobki zale??
  od ilo?ci posiadanych krów oraz ich wydajno?ci. Ponadto mo?esz skorzysta? z produkowanego
  przez byd?o obornika oraz gnojówki (potrzebujesz do tego odpowiednich
  narz?dzi).
  Ko?cowy etap to oczywi?cie karmienie.
  Hodowla krów to najbardziej czasoch?onne i wymagaj?ce zaj?cie. Pozwala co
  prawda na zarobienie naprawd? du?ych pieni?dzy, jednak?e wymaga niemniejszego
  wk?adu pocz?tkowego. Zakup wszystkich potrzebnych narz?dzi, krów oraz utrzymanie
  maksymalnej wydajno?ci b?dzie mo?liwy dopiero w dalszej cz??ci gry, przy
  posiadaniu odpowiedniego zaplecza finansowego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,
  aby hodowl? z powodzeniem prowadzi? w wersji minimalistycznej lub przynajmniej
  optymalnej. Zyski s? mniejsze, ale zaoszcz?dzisz, oprócz pieni?dzy na
  maszyny, sporo czasu – hodowla b?dzie wymaga?a wi?kszego nak?adu czasu tylko
  na pocz?tku.
  Plusy:
   mo?liwo?? wyboru hodowli na ró?nym poziomie zaawansowania;
   sposobno?? do zarobienia du?ych pieni?dzy;
   mleko sprzedaje si? samo, a wi?c zyski s? generowane automatycznie.
  77
  Minusy:
   du?e koszty rozpocz?cia hodowli;
   bardzo absorbuj?ca, przynajmniej na pocz?tku;
   wymaga ci?g?ego dogl?dania.
  Wersje hodowli
  Zapewnienie trawy nie stanowi ?adnego k?opotu.
  W wersji minimalistycznej mo?esz zakupi? 10 krów, co b?dzie kosztowa?o
  25 000€. Do tego potrzebna b?dzie kosiarka oraz przyczepa samozbieraj?ca (powiniene?
  je ju? posiada?, koszt takiego zestawu to 40 500€). Przyczepy u?yjesz do
  zape?nienia koryta krów traw?, nast?pnie zagwarantuj im równie? s?om?. Wydaj?c
  65 500€ jeste? w stanie zapewni? wydajno?? na poziomie 44%. Potrzeby ma?ego
  stadka nie s? du?e: ok. 1500 l trawy i tyle? samo s?omy nie powinno by? problemem
  – nie potrzebujesz kupowa? osobnego pola na tym etapie produkcji.
  Ilo?? krów: 10
  Koszt zakupów: 65 500€
  Wydajno??: 44%
  Zysk: 2420€ na dzie?
  Inwestycja jest stosunkowo niewielka, je?eli posiadasz kosiark? oraz przyczepk?
  samozbieraj?c?, ponosisz jedynie koszty zakupu krów, których mo?esz oczywi?cie
  posiada? wi?cej. Taka wydajno?? zapewni niewielki, ale odczuwalny zysk.
  78
  Za?adowanie kiszonki trwa sekund?.
  W wersji optymalnej powiniene? posiada? przynajmniej 30 krów (b?d? one kosztowa?y
  75 000€, co jest ju? odczuwalnym wydatkiem). Oprócz kosiarki oraz przyczepki
  (dobrze zainwestowa? w wydajniejszy sprz?t, ale nie jest to konieczne)
  warto zastanowi? si? nad zakupem pola, gdy? b?dziesz potrzebowa? sporo trawy
  (pobliskie nr 40, na mapie Bjornholm, kosztuje 78 300€). Niezb?dny b?dzie natomiast
  ci?gnik z ?adowaczem czo?owym (koszt najta?szego zestawu to 71 000€).
  Aby zwi?kszy? wydajno?? krów na tym etapie, musisz im oprócz trawy zapewni?
  tak?e kiszonk?. Jak widzisz, wymagana ilo?? trawy jest ju? niebagatelna (przynajmniej
  30 000 l), dlatego koszenie pobliskich ??k i poboczy raczej nie wchodzi
  w gr?. Na upartego nadal mo?esz to robi?, jednak?e lepiej pomy?le? o nowym polu
  i lepszym sprz?cie. Wydajno??, jak? zapewnisz, karmi?c krowy dwoma rodzajami
  jedzenia, wyniesie 80%, co warte jest niewielkiego po?wi?cenia. Kiszonki b?dzie
  ubywa?o w tempie 3300 l na dzie?, dlatego te? jedna fermentacja wystarczy na
  bardzo d?ugo.
  Ilo?? krów: 30
  Koszt zakupów: 264 800€ (z nowym polem oraz ci?gnikiem z ?adowaczem, który
  równie? powiniene? na tym etapie ju? posiada?)
  Wydajno??: 80%
  Zysk: 13 200€ na dzie?
  Najwi?kszym wydatkiem na tym poziomie b?dzie zakupienie nowego pola oraz ci?gnika
  z ?adowaczem, je?li takiego nie posiadasz. Inwestycja jednak op?aci si?, gdy?
  du?a wydajno?? zapewnia ju? bardzo przyzwoite zyski. W dalszej kolejno?ci pomy?l
  o nowej kosiarce (52 000€) oraz przyczepie samozbieraj?cej (59 000€), które nie
  zosta?y wliczone w koszty. Z lepszym sprz?tem mo?esz zakupi? nawet i 50 krów –
  zysk b?dzie wtedy odpowiednio wi?kszy, oko?o 22 000€. Z lepszym sprz?tem bez
  79
  problemu poradzisz sobie z zapewnieniem odpowiednich surowców do utrzymania
  wysokiej produktywno?ci.
  Zadowolone krowy s? warte ma?? fortun?!
  Wersja „max” to przynajmniej 50 posiadanych krów, które b?d? produkowa?y mleko
  na najwy?szych obrotach. Niezb?dny staje si? zakup pola oraz nowej kosiarki
  i przyczepy samozbieraj?cej (je?eli jeszcze tego nie zrobi?e?). Do tego dochodzi
  tak?e koszt prasy (88 000€) oraz paszowozu (39 000€). Znakomit? opcj?, pozwalaj?c?
  na wykonanie transportu beli raz, a porz?dnie, b?dzie specjalna maszyna
  – Autostack FS 63-72 kosztuj?ca 45 000€. Du?e wydatki to równie? wi?ksze zyski
  – pasza zapewni najlepsz? wydajno??.
  Ilo?? krów: 50
  Koszt zakupów: ok. 450 000€
  Wydajno??: 100%
  Zysk: 27 500€ na dzie?
  Taki zarobek godny jest pozazdroszczenia. Co prawda trzeba si? teraz troch? bardziej
  napracowa?, jednak?e, jak wida?, jest to op?acalne. Zyski b?d? coraz wi?ksze
  z ka?d? kolejno zakupion? krow? – 70, 75 wydaje si? dobr? liczb?, ze wzgl?du na
  konieczno?? cz?stszego przygotowywania paszy. Zarobki mog? wtedy wynie?? nawet
  40 000€ dziennie. Warto odpowiednio zadba? o swoje krowy.
  80
  Uprawy
  Zbo?a
  Proso widz? – zakrzykn??a, wed?ug legendy, królowa Bona. Na obrazku natomiast widzimy
  j?czmie?…
  Zbo?a to pierwszy rodzaj ro?lin, jakie przyjdzie Ci uprawia?. Z posiadanym pocz?tkowo
  sprz?tem nie mo?esz zacz?? tylko uprawy kukurydzy – wszystkie inne
  ro?liny s? jak najbardziej w Twoim zasi?gu. Maszyny potrzebne do siania zbo?a to:
  kultywator i siewnik, a w dalszej cz??ci gry opryskiwacz i kombajn. Nie zapomnij
  tak?e o ci?gniku z przyczepk?, na któr? za?adujesz plon z kombajnu.
  Pszenica/j?czmie?/rzepak
  Na pocz?tku rozgrywki mo?esz sia? jeden z trzech rodzajów zbo?a: pszenic?, j?czmie?
  oraz rzepak. Jak przygotowa? pole oraz dokona? zasiewu, dowiesz si? z rozdzia?u
  Uprawa ziemi – przygotowanie, zbiór i sprzeda?. Kolejno?? pracy jest nast?puj?ca:
  kultywacja, zasiew oraz ?niwa. Pami?taj, aby jak najszybciej zainwestowa?
  w opryskiwacz, który pozwoli Ci na zebranie wi?kszego plonu z ka?dego pola.
  81
  Lepszy sprz?t = wydajniejsza praca.
  W dalszej cz??ci rozgrywki nie zapominaj o wymianie sprz?tu. Staraj si?, aby ka?dy
  mia? podobne tempo pracy – tzn. nie inwestuj w kolejny kombajn, je?eli posiadasz
  jeszcze podstawowy siewnik. Nowe maszyny znacz?co usprawni? Twoj? prac?
  dzi?ki wi?kszej szybko?ci oraz szerszemu zasi?gowi roboczemu. Wszystkie trzy
  rodzaje wymienionych zbó? uprawia si? tak samo i nie wymagaj? one dodatkowego
  sprz?tu. Pami?taj o wcze?niejszym uzupe?nieniu zbiorników siewnika oraz opryskiwacza
  i przygotowaniu kombajnu, a tak?e ci?gnika z przyczepk?.
  Tak wygl?da natomiast tabela zbiorów oraz op?acalno?? danej uprawy (sprzeda?
  na normalnym poziomie trudno?ci). Wszystkie pola zosta?y uprzednio opryskane
  (mo?esz te? u?y? nawozu) – je?eli tego nie wykona?e?, Twoje plony b?d? dwukrotnie
  mniejsze.
  Ro?lina Zbiór (w przeliczeniu z 1 ha) ?rednie zyski (w
  przeliczeniu na 1 ha)
  Pszenica 23,09 t 12 720€ – 15 820€
  J?czmie? 21,13 t 12 320€ – 15 680€
  Rzepak 11,77 t 12 523€ – 13 840€
  82
  Praca z takim kombajnem to czysta przyjemno??.
  Jak wida?, najbardziej op?acalne zbo?a to pszenica oraz j?czmie? (ró?nice s? naprawd?
  nieodczuwalne). Rzepak, mimo wysokiej ceny, daje stosunkowo ni?szy plon,
  co w ostatecznym rozrachunku plasuje go na trzeciej pozycji. W tabeli tak?e wida?
  ró?nice zachodz?ce podczas sprzeda?y – przy takiej ilo?ci plonu wahania cenowe
  maj? du?e znaczenie. Pami?taj, ?e zarobisz jeszcze wi?cej, wykonuj?c misj? lub
  podczas wzmo?onego zapotrzebowania.
  Kukurydza
  Kukurydza równie? jest zbo?em, jednak?e niemo?liwe jest jej sianie oraz zbiór od
  samego pocz?tku rozgrywki. Aby rozpocz?? upraw? kukurydzy, potrzebujesz specjalnego
  siewnika oraz odpowiedniej ?niwiarki do kombajnu. Pole przygotowujesz
  tak samo – kultywacja, zasiew, opryski, a nast?pnie zbiory.
  Nowy horror ju? nied?ugo na ekranach kin!
  83
  Pocz?tkowo, przy pomocy najs?abszej nak?adki, praca b?dzie sz?a bardzo ?lamazarnie.
  Na szcz??cie nie potrzebujesz specjalnego kombajnu do kukurydzy, tak
  wi?c podczas wymiany sprz?tu na lepszy b?dziesz musia? jedynie dokupi? dwie ?niwiarki
  – do pszenicy/j?czmienia/rzepaku oraz osobn?, do kukurydzy w?a?nie. Aby
  w ogóle rozpocz?? upraw?, zaopatrz si? w specjalny siewnik, umo?liwiaj?cy upraw?
  kukurydzy oraz buraków cukrowych (mowa o Tempo F8 za 61 000€). Kolejnym
  zakupem jest nak?adka do kombajnu (do startowego modelu Comia C6 pasuje
  Quasar F4 za 18 000€). Koszt minimalny wynosi wi?c 79 000€, w trakcie dalszej
  rozgrywki obowi?zkowa stanie si? wymiana kombajnu oraz ?niwiarki do niego.
  Poni?ej tabela op?acalno?ci uprawy kukurydzy. Pami?taj o opryskaniu pola, gdy?
  w innym wypadku Twoje plony b?d? dwukrotnie mniejsze.
  Ro?lina Zbiór (w przeliczeniu
  z 1 ha)
  ?rednie zyski (w przeliczeniu
  na 1 ha)
  Kukurydza 23,30 t 10 300€ – 12 120€
  Im szersza ?niwiarka, tym praca jest wydajniejsza.
  Kukurydza jest najmniej op?acaln? upraw? – zbiory z jednego hektara s? podobne
  do zbiorów pszenicy i j?czmienia, jednak?e cena proponowana w skupach jest
  zwykle du?o ni?sza. Dodatkowo trzeba doliczy? koszty, które musisz ponie??, aby
  w ogóle rozpocz?? upraw?: siewnik Tempo F8 za 61 000€ oraz ?niwiarka do kombajnu
  (podstawowego modelu) Quasar F4 za 18 000€. Podsumowuj?c, uprawa
  kukurydzy w celach sprzeda?owych jest niezbyt op?acalna, mo?na j? natomiast
  uprawia?, aby pó?niej wykorzysta? do paszy dla krów lub przy produkcji biopaliwa.
  84
  Ro?liny bulwiaste
  Dojrza?e buraki cukrowe. Pora na obcinanie ?odyg.
  Ro?liny bulwiaste podczas procesu wyrastania wymagaj? jeszcze zerwania ?odyg
  tu? przed zbiorem plonów. Niezb?dne s? tak?e specjalne maszyny: specjalny siewnik,
  maszyna usuwaj?ca ?odygi oraz zbieraj?ca buraki/ziemniaki. Te dwie ostatnie
  czynno?ci mo?na wykona? jednym, wydajnym, ale bardzo drogim kombajnem. Poprzednie
  czynno?ci s? identyczne jak w przypadku zbó? – kultywacja, sianie, opryski.
  Nast?pnie w?a?nie wspomniane usuwanie ?odyg i dopiero zbiór. Wyd?u?a to nieco
  czas pracy, co rekompensowane jest du?? op?acalno?ci? uprawy tego typu ro?lin.
  Buraki cukrowe
  ?eby w ogóle zacz?? uprawia? buraki, potrzebujesz specjalnego siewnika. Na pocz?tku
  b?dzie to ten sam model, który pos?u?y? mo?e tak?e do uprawy kukurydzy
  – Tempo F8 za 61 000€. Zasiew odbywa si? tak samo jak zawsze, pami?taj tylko
  o wybraniu odpowiedniego nasiona [O]. Po udanym zasianiu nie zapomnij jeszcze
  o opryskaniu pola.
  85
  Pierwszy etap prac przy buraku cukrowym – usuwanie cz??ci zielonej.
  Gdy ro?liny b?d? ju? gotowe, do pracy wkroczy kolejny sprz?t – maszyna do usuwania
  ??cin. Dokonasz tego z pomoc? FT 300 za 17 000€. Niestety, do tej czynno?ci
  nie mo?esz zatrudni? pracownika, co dodatkowo wyd?u?a zbiór buraków. Pami?taj
  wi?c, aby je?dzi? równo i stara? si? nie omija? ?adnych rz?dków. Wykorzystaj te?
  maksymalnie niezbyt du?? szeroko?? maszyny – nie dopuszczaj do sytuacji, gdy
  b?dziesz zbiera? np. tylko dwa rz?dy. Praca potrwa wtedy niemi?osiernie d?ugo. Na
  szcz??cie nie ma tu ograniczenia pr?dko?ci, dlatego czynno?? ta trwa szybciej ni?
  same zbiory.
  Kolejny etap to zbieranie bulw.
  Po oddzieleniu cz??ci zielonej od bulwy przyjdzie czas na w?a?ciwe zbiory. Do tego
  potrzebujesz kolejnego specjalnego pojazdu – kombajnu Rooster 604, kosztuj?cego
  88 000€. Niestety, podobnie jak w przypadku defoliacji zbiorów nie mo?esz
  86
  zleci? pracownikowi i musisz wykona? je osobi?cie. Szeroko?? kombajnu jest bardzo
  niewielka, dlatego zajmuje to ca?kiem sporo czasu. Dodatkowo cz?sto musisz
  podje?d?a? do przyczepy, aby wy?adowa? nape?niony zbiornik.
  Kombajn Maxtron 620 – droga maszyna, ale jak?e wydajna.
  Istnieje na szcz??cie lekarstwo na powy?sze dolegliwo?ci – odcinanie ?odyg oraz
  zbiór mo?esz z oddzielnie wykonywanych czynno?ci po??czy? w jedn?. Umo?liwia
  to sprz?t Maxtron 620 za, bagatela, 479 000€. Kombajn ten wykonuje defoliacj?
  oraz zbiory jednocze?nie, dodatkowo mo?esz do niego zatrudni? pracownika. Jest
  to idealny sprz?t do zbierania buraków cukrowych, jego wad? jest jednak wysoka
  cena. Je?eli powa?nie my?lisz o uprawie tej ro?liny, musisz tak?e odk?ada? pieni?dze
  na zakup tego sprz?tu – mimo równie? stosunkowo w?skiego zakresu pracy
  znacz?co przy?pieszy zbiory. Najszybciej prac? wykonasz, gdy pomo?esz swojemu
  pracownikowi – na 2/3 pola niech pracuje kombajn Maxtron 620, a sobie zostaw
  pozosta?? cz???. Usu? ??ciny i rozpocznij zbiory – we dwójk? uwiniecie si? znacznie
  szybciej. Innym rozwi?zaniem jest jechanie z przyczepk? tu? obok kombajnu,
  aby ten nie potrzebowa? zatrzymywa? si? do wy?adowania buraków. Z racji du?ych
  plonów konieczne stanie si? równie? zainwestowanie w wi?ksz? przyczep? – minimum
  TMK 266 Bull o pojemno?ci 32 t (kosztuje ona 35 000€). I to na pocz?tek,
  im wi?ksze pole obsiejesz, tym obfitsze b?d? zbiory, dlatego warto pó?niej kupi?
  naprawd? du?? przyczep?.
  Poni?ej tabela op?acalno?ci uprawy buraka cukrowego. Pami?taj o opryskaniu
  pola, gdy? w innym wypadku Twoje plony b?d? dwukrotnie mniejsze.
  Ro?lina Zbiór (w przeliczeniu
  z 1 ha)
  ?rednie zyski (w przeliczeniu
  na 1 ha)
  Burak cukrowy 66,90 t 29 440€ – 31 240€
  87
  Praca w tandemie – ja i mój pracownik.
  Jak wida?, uprawa buraka cukrowego jest dwukrotnie bardziej op?acalna od uprawy
  zbó?, dlatego te? w pewnym momencie rozgrywki jej rozpocz?cie powinno by?
  spraw? oczywist?. Warto jednak pami?ta? o pocz?tkowych kosztach (wynosz? one
  ??cznie 166 000€) oraz dalszych wydatkach – wi?ksza przyczepa oraz najdro?szy
  kombajn (ponad 500 000€). Dodatkowo, korzystaj?c z ta?szych maszyn, musisz
  wykonywa? sam dwie czynno?ci, co znacznie wyd?u?a proces uprawy. Niemniej jednak
  sadzenie buraka jest bardzo op?acalne i du?o mniej uci??liwe, gdy ju? posiadasz
  najlepszy sprz?t. Warto wi?c d??y? do jego kupna.
  88
  Ziemniaki
  Uprawa ziemniaków odbywa si? analogicznie do zajmowania si? burakami cukrowymi.
  Aby w ogóle rozpocz?? sadzenie kartofli, musisz zaopatrzy? si? w sadzark?
  – najta?sza kosztuje 21 000€ (model GL 420). Maj?c troch? wi?cej pieni?dzy, nie
  wahaj si? i zakup GL 660 za 57 000€ – oferuje ona dwukrotnie wi?ksz? szeroko??
  robocz?. Sadzark? nape?niasz tak samo jak siewnik.
  Uzupe?nianie sadzarki.
  Pierwszym etapem, gdy ro?liny ju? wyrosn?, b?dzie usuni?cie ?odyg. Dokonasz tego
  za pomoc? KS 75-4 (koszt to tylko 7900€). Likwidacja ??cin nie powinna zaj?? Ci
  du?o czasu, niemniej musisz wykona? to zadanie sam – nie ma mo?liwo?ci naj?cia
  pracownika. Nast?pnie tak przygotowane ziemniaki mo?na zebra? – aby to zrobi?,
  zakup odpowiedni kombajn (SE 260 kosztuj?cy 127 000€). Ogromn? wad? tej
  maszyny jest jej szeroko?? robocza, wynosz?ca zaledwie dwa metry. Niestety – i tej
  pracy nie mo?esz zleci? pomocnikowi, dlatego te? przygotuj si? na ?mudne zbieranie
  ziemniaków.
  89
  Szeroko?? robocza tego kombajnu bardzo spowalnia prac?.
  Podobnie jak w przypadku buraków mo?esz przy?pieszy? obie czynno?ci za pomoc?
  specjalnego kombajnu, który od razu zbiera ziemniaki. Kosztuje on 479 000€
  (Tectron 415), wi?c wydatek jest ca?kiem spory. Czy op?acalny? Je?eli powa?nie
  my?lisz o uprawie tej ro?liny, nie masz wyj?cia – po??czenie dwóch procesów w jeden
  znacz?co przy?pieszy prac?, usprawni j? tak?e wi?ksza szeroko?? robocza maszyny.
  Wisienk? na torcie jest mo?liwo?? zatrudnienia pracownika. Nie zapomnij równie?
  o odpowiednio wi?kszej przyczepce, gdy? ziemia rodzi jeszcze wi?cej ziemniaków
  ni? buraków cukrowych.
  Poni?ej tabela op?acalno?ci uprawy ziemniaka. Pami?taj o opryskaniu pola, gdy?
  w innym wypadku Twoje plony b?d? dwukrotnie mniejsze.
  Ro?lina Zbiór (w przeliczeniu
  z 1 ha)
  ?rednie zyski (w przeliczeniu
  na 1 ha)
  Ziemniak 74,30 t 29 320€ – 30 130€
  90
  Najdro?szy kombajn oznacza najwydajniejsz? prac?.
  Ziemniak to równie? bardzo op?acalna uprawa – ziemia wydaje obfity plon, który
  mo?na drogo sprzeda? mimo niskiej ceny. Warto jednak wspomnie? o niema?ych
  kosztach pocz?tkowych (155 900€) oraz dalszych wydatkach – lepsza sadzarka,
  wi?ksze przyczepy, a na samym ko?cu kombajn Tectron 415, bez posiadania którego
  nie ma co my?le? o uprawie na wi?ksz? skal?.
  M?ode ziemniaki ju? nied?ugo dojrzej?.
  91
  Trawa, siano oraz s?oma
  Trawa
  Po??czenie kosiarki z przyczep? samozbieraj?c? pozwoli na szybkie zbieranie trawy.
  Traw? mo?esz zasia?, korzystaj?c ju? z podstawowego siewnika: wybierz odpowiednie
  nasiona i rozpocznij zasiew. Du?? zalet? jest to, ?e wystarczy tego dokona?
  tylko raz – trawa po pewnym czasie odro?nie sama. Na pocz?tku rozgrywki nie musisz
  traci? miejsca na polu, aby sia? traw? – mo?esz j? zbiera?, kosz?c pobocza oraz
  okoliczne ??ki. W ten sposób zdob?dziesz jej wystarczaj?co du?o, aby np. rozpocz??
  hodowl? owiec. Aby w ogóle rozpocz?? zbieranie, potrzebujesz co najmniej dwóch
  przyrz?dów – kosiarki (najta?sza kosztuje 8300€, ale zdecydowanie lepiej troch?
  do?o?y? i zakupi? FC 3525 za 13 500€) oraz przyczepy samozbieraj?cej (Euroboss
  330T za 27 000€ na pocz?tek w zupe?no?ci wystarczy).
  Aby sprzeda? traw?/siano/s?om?, nale?y wjecha? do skupu przyczepk?, a nast?pnie j? roz?adowa?.
  92
  Dobrym sposobem na szybkie zbieranie trawy jest pod??czenie kosiarki z przodu
  ci?gnika, a przyczepy samozbieraj?cej tu? za nim. W ten sposób podczas jazdy automatycznie
  b?dziesz podnosi? skoszon? traw?. W dalszej cz??ci gry, gdy b?dziesz
  potrzebowa? du?o wi?kszej ilo?ci trawy (np. du?a hodowla owiec b?d? krów), warto
  zainwestowa? w najdro?sz? kosiark? (kosztuje 52 000€) i doczepi? j? z tylu, zamiast
  przyczepy. W ten sposób naraz b?dziesz kosi? tereny po bokach oraz przed
  ci?gnikiem. Bardzo przydatny stanie si? równie? zakup nowej przyczepy samozbieraj?cej.
  Skoszon? traw? mo?esz sprzedawa? w skupie znajduj?cym si? na Twojej
  farmie – otrzymasz ok. 100€ za ton?. Nie maj?c nic lepszego do roboty, mo?na
  w ten sposób nieco dorobi?, przy okazji wykonuj?c misje zwi?zane z koszeniem.
  Siano
  Przetrz?sanie to szybkie zaj?cie.
  Siano jest to wysuszona trawa. Aby je „wyprodukowa?”, potrzebne b?dzie zakupienie
  przetrz?sacza (GF 6502 za 10 300€). W ten sposób w miejscu, w którym przejedziesz
  z doczepionym przetrz?saczem, trawa od razu wyschnie. Warto u?atwi?
  sobie prac?, z przodu montuj?c kosiark?, a z ty?u w?a?nie przetrz?sacz. Nast?pnie
  siano mo?esz zebra? za pomoc? maszyny samozbieraj?cej i – tak samo jak traw?
  – sprzeda? w skupie. Nie op?aca si? jednak tego robi?, gdy? cena jest identyczna,
  a tylko dodajesz sobie pracy. Siano bardziej przyda si? w postaci beli.
  93
  S?oma
  Pokosy pozostawione po ?niwach.
  S?oma jest produktem ubocznym koszenia dwóch zbó?. Aby móc w ogóle zbiera?
  s?om?, potrzebujesz dojrza?ych plonów pszenicy lub j?czmienia. Nast?pnie, rozpoczynaj?c
  ?niwa, nie zapomnij w??czy? pokosu s?omy w kombajnie [,]. Dzi?ki temu
  na skoszonych rz?dach pozostanie w?a?nie gotowa do zebrania s?oma. Mo?esz to
  zrobi? oczywi?cie za pomoc? maszyny samozbieraj?cej. Za ton? s?omy otrzymasz
  w skupie ok. 80€. Bardziej przyda si? jednak do wymoszczenia pos?a? krówkom,
  które w podzi?ce zaczn? produkowa? obornik.
  Tworzenie bel
  Prasa pozostawia bele za sob?.
  94
  Sprzeda? w skupie to niejedyne zastosowanie trawy, siana czy s?omy. Produkty te
  potrzebne s? równie? do karmienia zwierz?t. Owce oraz krowy mo?na nakarmi?
  traw? w postaci lu?nej, natomiast siano oraz s?oma s? niezb?dne do wyprodukowania
  paszy dla krów w postaci beli. Aby utworzy? bele, potrzebujesz oczywi?cie
  powy?szych produktów w stanie lu?nym, ale pozostawionych na polu. Nast?pnie za
  pomoc? ci?gnika z doczepion? pras? musisz po prostu poje?dzi? po polu, zbieraj?c
  s?om? lub siano. Odpowiednia ilo?? pozwoli na wytworzenie beli.
  Zielona bela powstaje z siana, natomiast ?ó?ta – ze s?omy.
  Niezb?dne stanie si? zakupienie kilku urz?dze? – jednej z pras (roluj?ca b?d? kostkuj?ca,
  koszt ok. 90 000€), a tak?e ?adowacza czo?owego i specjalnego ci?gnika
  do niego (najta?szy model kosztuje 64 000€). Dzi?ki temu b?dziesz móg? tworzy?
  bele, a z pomoc? ?adowacza przetransportujesz je np. do skupu lub w pobli?e hodowli
  krów, aby w przysz?o?ci u?y? ich do przygotowania paszy. Zbieranie wi?kszych
  ilo?ci oraz transport znacz?co u?atwi? specjalne maszyny. Mo?esz tak?e zakupi?
  przyczep? i ?adowa? bele za pomoc? ?adowacza czo?owego.
  95
  Bele do transportu potrzebuj? ci?gnika z ?adowaczem.
  Niezale?nie od wybranej opcji sama mo?liwo?? rozpocz?cia tworzenia bel jest do??
  droga (decyduje o tym g?ównie cena prasy). W dalszej cz??ci gry bele b?d? jednak
  potrzebne, aby rozkr?ci? do maksymalnego poziomu hodowl? krów. Ceny w skupie:
  bela siana (zielona) ok. 840€, bela s?omy (?ó?ta) ok. 500€.
  Porównanie op?acalno?ci
  Zbyt d?ugo niezbierane ro?liny usychaj?.
  Tak prezentuj? si? wszystkie mo?liwe do uprawy ro?liny – ich ?redni zbiór, a tak?e
  zysk z jego sprzeda?. Od pocz?tku mo?esz sia? tylko zbo?a (pszenic?, j?czmie?, rzepak).
  Kukurydza oraz ro?liny bulwiaste wymagaj? zakupu odpowiedniego sprz?tu.
  Pami?taj, ?e przedstawione zbiory zosta?y zebrane po uprzednim opryskaniu b?d?
  96
  nawiezieniu pola – je?eli tego nie zrobisz, spodziewaj si? dwukrotnie mniejszego
  plonu.
  W zestawieniu nie wzi?to pod uwag?:
   czasu potrzebnego na zbiory (np. ma?a szeroko?? robocza maszyn);
   wygody (mo?liwo?? wynaj?cia pracownika);
   potrzebnych inwestycji (szczególnie odczuwalnych w przypadku ro?lin bulwiastych);
   wzmo?onego zapotrzebowania, gdy ceny gwa?townie rosn?.
  Przyczepa pe?na z?ota…Albo kukurydzy.
  Ro?lina Zbiór (w przeliczeniu
  z 1 ha)
  ?rednie zyski (w przeliczeniu
  na 1 ha)
  Pszenica 23,09 t 12 720€ – 15 820€
  J?czmie? 21,13 t 12 320€ – 15 680€
  Rzepak 11,77 t 12 523€ – 13 840€
  Kukurydza 23,30 t 10 300€ – 12 120€
  Burak cukrowy 66,90 t 29 440€ – 31 240€
  Ziemniak 74,30 t 29 320€ – 30 130€
  Wyra?nie wida?, ?e najbardziej op?acalna jest uprawa ro?lin bulwiastych – wymagaj?
  one sporej inwestycji, jednak?e zwraca si? ona po kilku zasiewach. Do tych
  upraw powiniene? d??y? (burak cukrowy wydaje si? minimalnie lepszym wyborem,
  szczególnie na pierwszym etapie, gdy nie posiadasz jeszcze najlepszego kombajnu).
  Zaczynaj?c gr?, siej natomiast g?ównie pszenic? oraz j?czmie?, gdy? te dwie
  uprawy s? najbardziej op?acalne. Kukurydzy nie op?aca si? uprawia? wcale, przynajmniej
  je?li chodzi o sprzeda?.
  97
  Jak wida?, za ro?liny bulwiaste dostaniesz ok. dwa razy wi?cej pieni?dzy ni? za
  sprzeda? zbo?a. Dzieje si? tak dlatego, ?e mimo niskiej ceny plony s? bardzo obfite.
  Zwró? równie? uwag? na ceny: ju? z jednego hektara pola rozrzut mo?e wynie??
  nawet 3000€, co przy wi?kszych ilo?ciach sprzedawanego towaru mo?e mie? kolosalne
  znaczenie.
  Najlepsze ceny dla danego typu plonu:
   Pszenica – m?yn wiatrakowy, elewator zbo?owy (Bjornholm), stacja kolejowa,
  bar (Westbridge Hills).
   J?czmie? – elewator zbo?owy, m?yn wiatrakowy (Bjornholm), m?yn m?czny, stacja
  kolejowa (Westbridge Hills).
   Rzepak – firma transportowa (Bjornholm), m?yn m?czny (Westbridge Hills).
   Kukurydza – plac za?adunkowy (Bjornholm), magazyn (Westbridge Hills).
   Burak cukrowy – plac za?adunkowy (Bjornholm), m?yn m?czny, stacja kolejowa
  (Westbridge Hills).
   Ziemniak – plac za?adunkowy (Bjornholm), m?yn m?czny, stacja kolejowa (Westbridge
  Hills).
  98
  Misje
  Korzystaj?c z tablicy og?osze?, mo?esz sprawdzi? aktualnie dost?pne misje.
  Korzystaj?c z rozsianych po ca?ej mapie tablic og?osze?, mo?esz si? dowiedzie?,
  jakie misje s? dost?pne w danym momencie. Aby to sprawdzi?, wystarczy wej??
  w znacznik wykrzyknika znajduj?cy si? przed któr?kolwiek ze wspomnianych tablic.
  Istniej? g?ównie trzy rodzaje misji: koszenie trawy, transport palet oraz dostawa
  plonów. Ka?da wymaga odpowiedniego sprz?tu (kosiarka, ci?gnik z ?adowaczem
  czo?owym lub ci?gnik z przyczepk? + odpowiednie zapasy w magazynie).
  Ekran informuj?cy o rodzaju misji, a tak?e czekaj?cej za wykonanie zadania zap?acie.
  Za uko?czenie misji otrzymujesz nagrod? pieni??n?, natomiast za wykonanie jej
  odpowiednio szybko – dodatkow? premi?. Kary za niewykonanie misji lub przyj?cie
  jej, a nast?pnie odrzucenie – nie ma. Na uko?czenie zadania masz oko?o 10 minut,
  99
  warto wi?c podejmowa? si? tylko jednej misji w danej chwili, aby zdoby? premi?
  przyznawan? za szybkie uwini?cie si? ze zleceniem. Miejsce, które zwi?zane jest
  z danym zadaniem (np. teren wymagaj?cy skoszenia), zaznaczone jest na minimapie
  migaj?cym zielonym okr?giem.
  Po sko?czonej misji otrzymasz zap?at? oraz ewentualn? premi?.
  Pami?taj, ?e w ustawieniach mo?esz zmieni? cz?stotliwo?? pojawiania si? nowych
  misji. W ten sposób b?dziesz móg? odrzuca? te trudniejsze lub niemo?liwe do wykonania
  w danej chwili, a nowe b?d? pojawia? si? bardzo cz?sto (co 2 minuty).
  Wynagrodzenie podane przy misjach jest tylko pewnym przybli?eniem – zdarzaj?
  si? zlecenia za kwot? mniejsz?, zdarzaj? si? i za wi?ksz?. Premia równie? jest
  u?redniona, rz?dzi jednak zasada „im szybciej, tym wi?cej”.
  Koszenie
  Do wykonywania misji polegaj?cych na skoszeniu trawy wymagane jest posiadanie
  kosiarki. Polecam odpu?ci? sobie najta?szy model Novacat 302 ED (8300€) i zakupi?
  od razu FC 3525 F za 13 500€. Inwestycja ta zwróci si? naprawd? szybko,
  a dzi?ki wi?kszej szeroko?ci roboczej drugiego z wymienionych tu modeli koszenie
  pola b?dzie bardzo szybkie (maksymalnie 4 – 6 minut). Kupion? kosiark? bez problemu
  podepniesz do pocz?tkowo posiadanego ci?gnika.
  100
  Koszenie to proste i stosunkowo szybkie zaj?cie.
  Po zaakceptowaniu misji udaj si? ci?gnikiem z kosiark? w zaznaczone miejsce
  (obok pola nr 36 lub cyrku w pó?nocno-wschodniej cz??ci mapy, Bjornholm). Koszenie
  to zadanie bardzo proste – najpierw opu?? kosiark? [V], a nast?pnie j? w??cz
  [B]. Staraj si? kosi?, je?d??c wokó? ?rodka – nie musisz by? zbyt dok?adny, a taka
  jazda pozwoli na szybkie nawracanie. Misja zostanie zaliczona nawet wówczas,
  gdy na polu pozostanie kilkana?cie nieskoszonych k?pek (gdyby tak nie by?o, najprawdopodobniej
  zostawi?e? zbyt du?e po?acie zaro?ni?tego terenu). Dzi?ki temu
  w kilka minut zaliczysz to zadanie oraz otrzymasz premi?. Traw? mo?esz zebra?
  lub zwyczajnie pozostawi? nietkni?t?. Do wykonywania tego typu misji wystarczy
  wspomniana wcze?niej kosiarka – co prawda jest jeszcze lepszy model, jednak?e
  kosztuje on du?o wi?cej (FC 100300 – 52 000€). Lepszy sprz?t posiada dwukrotnie
  wi?kszy zasi?g, jednak?e je?eli potrzebujesz kosiarki tylko do wykonywania
  misji, jest to niepotrzebne wydawanie pieni?dzy – koszone pole nie jest du?e, wi?c
  ta?szy model b?dzie wystarczaj?cy.
  101
  Mo?e nie wygl?da to za ?adnie, ale zadanie zaliczone.
  Wymagany sprz?t: ci?gnik (posiadasz ju? od pocz?tku rozgrywki) + kosiarka
  FC 3525 F za 13 500€
  Op?acalno??: w pocz?tkowej fazie rozgrywki jest to ?wietne zaj?cie, gdy? zakupiona
  kosiarka zwróci si? ju? po 2, maksymalnie 3 misjach.
  Zap?ata: ok. 5000€ + ew. premia (oko?o 4000€ – 6000€).
  Posiadaj?c najlepszy model kosiarki, uporasz si? z traw? w maksymalnie trzy minuty.
  Koszenie to dobry sposób na ?atwe pieni?dze, szczególnie na pocz?tku rozgrywki
  – kosiarka nie jest wcale taka droga i zwraca si? prawie natychmiast. Je?eli zakupi?e?
  najdro?szy model do innych celów, wtedy nawet w dalszej fazie gry mo?esz
  korzysta? z tego sposobu – uporanie si? z niewielkim polem zajmie nie wi?cej ni?
  trzy minuty.
  102
  Transportowe
  Do tego typu zada? wymagany jest specjalny ci?gnik, do którego mo?esz przymocowa?
  ?adowacz czo?owy. Najta?sza taka maszyna kosztuje 64 000€, wi?c jest to
  ca?kiem konkretny wydatek. Same misje polegaj? na za?adowaniu palet na podno?nik
  i przewiezieniu ich z punktu A do B. Najwi?ksz? trudno?ci? jest nie pokonanie
  trasy, a… za?adowanie samego ?adunku.
  Dok?adno?? to s?owo klucz.
  W operowaniu podno?nikiem trzeba doj?? do pewnej wprawy, wtedy misje te b?d?
  du?o przyjemniejsze i prostsze. Samo sterowanie nie jest trudne – podnosisz oraz
  opuszczasz ?adowacz za pomoc? dwóch przycisków ([J], [N]) oraz tak samo, dwoma
  przyciskami, operujesz ramieniem ([L], [M]). Podje?d?aj do palety zawsze
  powoli, staraj si?, aby rami? by?o ustawione pod k?tem prostym oraz opuszczone
  tak, by trafi? w dwie dziury. Mo?esz sobie czasami pomóc, „dopychaj?c” palety do
  jakiej? przeszkody, np. ogrodzenia, a wtedy wid?y powinny ju? do ko?ca wej?? bez
  problemu. Nast?pnie unie? ?adowacz i bez zb?dnego po?piechu kieruj si? do miejsca
  wy?adunku. Je?eli po drodze upu?cisz ?adunek, nie pozostanie Ci nic innego jak ponowne
  jego podniesienie – nie musisz si? martwi? o jego trwa?o??.
  103
  Teraz wystarczy tylko podjecha? blisko zaznaczonego obszaru.
  Doje?d?aj?c do wskazanego miejsca, nie musisz ju? boryka? si? z odpowiednim
  ustawieniem palety – zadanie zostanie zaliczone, gdy tylko znajdziesz si? w pobli?u
  pod?wietlonego obszaru.
  Kurs w nocy. To pewnie supertajny nawóz…
  Wymagany sprz?t: Ci?gnik T4.75 za 64 000€, ?adowacz czo?owy FZ 30 za 5
  400€, wid?y do palet kosztuj?ce 800€ oraz obci??nik do ty?u, równie? za 800€.
  Op?acalno??: ?rednia, za misje transportowe nie otrzymujesz znacz?cej sumy pieni?dzy,
  s? one tak?e bardziej czasoch?onne od koszenia, gdy? wymagaj? zwykle
  przejazdu przez wi?ksz? cz??? mapy. ?atwiej tutaj o b??d i upuszczenie ?adunku,
  przez co z kolei trudniej zdoby? premi? czasow?.
  Zap?ata: Ok. 5000€ + ew. premia czasowa (zwykle niewielka).
  104
  Misje z ?adowaczem staj? si? ?atwiejsze z ka?d? kolejn?, kiedy to ju? coraz lepiej
  operujesz samym narz?dziem. Mimo wszystko wymagaj? wprawy i absorbuj? na
  ca?kiem dobr? chwil?, a podczas przewozu ?atwo o b??d i utrat? premii czasowej.
  Dostawcze
  S?aby ci?gnik do ci??kiej przyczepki to nie najlepszy pomys?.
  Misje tego rodzaju s? nieco nietypowe, gdy? teoretycznie nie potrzebujesz kupowa?
  ?adnego nowego sprz?tu, aby je wykonywa? – wszak ci?gnik z przyczep? b?dziesz
  posiada? na ka?dym etapie rozgrywki. Szkopu? jest inny: musisz dysponowa? ca?kiem
  sporym zapasem towaru, który zadeklarujesz si? dostarczy? (mowa o warto?ciach
  si?gaj?cych czasami grubo ponad 50 t). Zadanie polega na za?adowaniu
  plonu na w?asn? przyczep?, a nast?pnie dostarczeniu go do wskazanego punktu
  skupu i wy?adowaniu (nie musisz tego robi? „za jednym zamachem” – mo?liwe
  jest wykonanie dowolnej liczby kursów). Sama misja jest wi?c bardzo prosta, pod
  warunkiem, ?e dysponujesz odpowiednim sprz?tem – i w?a?nie dlatego lepiej wykonywa?
  j? w dalszej cz??ci rozgrywki, posiadaj?c ju? nieco rozbudowane gospodarstwo.
  Po pierwsze, b?dziesz mia? wtedy lepszy ci?gnik z bardziej pojemn? przyczep?,
  co oznacza mniej je?d?enia i zwi?ksza prawdopodobie?stwo zmieszczenia
  si? w wymaganym czasie, by otrzyma? premi?. Po drugie, musisz posiada? tak?e
  odpowiednie zapasy plonów, na co w pocz?tkowej fazie gry raczej nie ma miejsca.
  105
  Zbiory poczekaj? – p?d? po premi? czasow?!
  Nagroda za misj? jest ró?na, w zale?no?ci od ilo?ci towaru, jaki musisz dostarczy?.
  Nie jest ona jednak zbyt atrakcyjna, w przeciwie?stwie do premii czasowej. To
  w niej drzemie op?acalno?? wykonywania tego typu misji – dodatkowa zap?ata jest
  nawet kilkunastokrotnie (!) wi?ksza od pocz?tkowo proponowanego wynagrodzenia.
  Ponadto nie zapominaj, ?e za dostarczany do skupu towar równie? otrzymujesz
  pieni?dze. Ca?o?? sprawia, ?e w dalszej fazie rozgrywki, gdy posiadasz ju? sporo
  ró?nych zapasów, bardziej op?acalne staje si? wykonywanie tych misji, szczególnie
  gdy robisz to szybko. Otrzymasz wtedy korzy?? ze sprzeda?y, a ponadto poka?n?
  premi?.
  Zape?nienie tak du?ej przyczepki troch? potrwa.
  Wymagany sprz?t: ci?gnik z przyczepk? (najlepiej jeden z mocniejszych modeli
  wraz z pojemniejsz? wywrotk?), zapas danego towaru w magazynie.
  106
  Op?acalno??: ogromna, pod warunkiem, ?e zdob?dziesz premi? czasow?.
  Zap?ata: ok. 10 000€ + ew. premia (nawet 400 000€ – 500 000€).
  Tak? premi? to ja rozumiem!
  Misja ta jest dobrym sposobem na pozbywanie si? nadwy?ek z magazynów. Nie jest
  logiczne (oraz mo?liwe) kupowanie sprz?tu tylko po to, aby wykonywa? tego typu
  zadania – potrzebne maszyny i zapasy przyjd? po prostu z czasem.
  107
  Stawianie obiektów
  Podstawy
  W menu sklepu w zak?adce Obiekty znajdziesz elementy, które po ich zakupie b?dziesz
  móg? umie?ci? w ?wiecie gry. By to zrobi?, wybierz interesuj?cy budynek.
  Nast?pnie, po zatwierdzeniu wyboru, pojawi si? mapa, na której mo?esz w dowolnym
  miejscu (za wyj?tkiem pól uprawnych) postawi? po??dany obiekt. Po zaakceptowaniu
  z Twojego konta zostanie odj?ta okre?lona kwota, a obiekt zacznie funkcjonowa?.
  Przechadzaj?c si? po mapie, znajdziesz go w miejscu, w którym zosta?
  przez Ciebie pozostawiony.
  Obiekt mo?esz postawi? w niemal ka?dym miejscu na mapie.
  G?ównym zadaniem budynków jest generowanie dochodu. Trzy z dost?pnych obiektów
  nie wymagaj? ?adnego zaanga?owania – ul, panel s?oneczny oraz konwerter
  energii generuj? okre?lon? sum? pieni?dzy co godzin?, bez ?adnych dodatkowych
  wymaga?. Tylko szklarnie potrzebuj? dwóch rzeczy – wody oraz obornika, by zacz??y
  dzia?a? i przynosi? zyski.
  108
  Wod? uzupe?nisz w studniach.
  Sprawa z wod? jest banalna. Musisz dokona? zakupu cysterny (7000€), a nast?pnie
  uzupe?ni? wod? (zrobisz to w studzienkach, np. na terenie farmy lub hodowli krów).
  Krowy zaczn? produkcj? obornika dopiero po dostarczeniu s?omy.
  Z obornikiem sprawa okazuje si? nieco bardziej skomplikowana (i dro?sza). Przede
  wszystkim musisz posiada? kilka krów, które b?d? generowa? obornik. Nie obejdzie
  si? równie? bez przyczepy samozbieraj?cej, do której zapakujesz s?om?. T?
  nast?pnie dostarcz krowom, bo dopiero wtedy rozpocznie si? produkcja obornika.
  Potrzebny b?dzie tak?e ?adowacz, do którego zapakujesz ?wie?utki nawóz.
  109
  Z lewej strony szklarni uzupe?nisz obornik, a z prawej – wod?.
  Tak przygotowany mo?esz uzupe?ni? zapasy w posiadanych szklarniach. Pe?ny
  zbiornik poch?onie 2000 l wody oraz 3000 l obornika, co wystarczy na kilka dni.
  Z racji konieczno?ci jazdy z obornikiem najlepszym rozwi?zaniem jest postawienie
  tych obiektów w pobli?u hodowli krów. Zysk b?dzie generowany automatycznie,
  Twoim zadaniem jest tylko pami?tanie o uzupe?nianiu wody i nawozu.
  Dost?pne obiekty
  Myjka ci?nieniowa
  Twoje maszyny nieustannie si? brudz? podczas pracy w polu. Je?eli chcesz je wyczy?ci?,
  np. do pami?tkowego zdj?cia, mo?esz u?y? w?a?nie myjki.
  Cena: 4500€
  110
  Ul
  Ul to pierwszy i najta?szy obiekt, który generuje zysk. Nie wymaga ?adnych dodatkowych
  produktów. Co godzin? zasila konto gracza kwot? 30€, co w ci?gu doby
  daje 720€. Inwestycja zwraca si? po 28 dniach.
  Cena: 20 000€
  Szklarnia (pomidory)
  Szklarnia potrzebuje wody oraz obornika, aby generowa? przychód. Je?eli zajmujesz
  si? hodowl? krów, b?dziesz potrzebowa? zapewne tylko cysterny z wod?,
  kosztuj?cej 7000€. Sytuacja odwrotna, a wi?c zak?adanie hodowli krów, aby móc
  postawi? szklarni?, jest nieop?acalna. Zysk generowany co godzin? to 80€, a wi?c
  w ci?gu doby zarobisz 1920€. Ca?a inwestycja (nie wliczaj?c kosztów cysterny)
  zwróci si? ju? po 14 dniach, co czyni szklarni? bardzo op?acalnym zakupem. Nie
  111
  zapomnij tylko o uzupe?nianiu wody oraz obornika.
  Cena: 25 000€
  Szklarnia (sa?ata)
  Szklarnia potrzebuje wody oraz obornika, aby generowa? przychód. Je?eli zajmujesz
  si? hodowl? krów, b?dziesz potrzebowa? zapewne tylko cysterny z wod?,
  kosztuj?cej 7000€. Sytuacja odwrotna, a wi?c zak?adanie hodowli krów, by móc
  postawi? szklarni?, jest nieop?acalna. Zysk generowany co godzin? to 80€, a wi?c
  w ci?gu doby zarobisz 1920€. Ca?a inwestycja (nie wliczaj?c kosztów cysterny)
  zwróci si? ju? po 14 dniach, co czyni szklarni? bardzo op?acalnym zakupem. Nie
  zapomnij tylko o uzupe?nianiu wody oraz obornika.
  Cena: 25 000€
  112
  Panel s?oneczny
  Nie wymaga ?adnej atencji ze strony gracza, przynosz?c na godzin? 190€, a wi?c
  4560€ dziennie. Jedynym minusem jest do?? wysoka cena, jednak?e posiadaj?c
  odpowiednie pieni?dze, warto stawia? te obiekty – cena zaporowa nie jest tak du?a
  jak w przypadku wiatraków. Inwestycja zwróci si? po 28 dniach.
  Cena: 125 000€
  Turbina wiatrowa
  Najdro?szy z dost?pnych w grze obiektów, jednak?e przynosz?cy równie? najwi?ksze
  zyski. Turbina jest tym obiektem, którym gracz nie musi si? zajmowa? – po
  jej postawieniu co godzin? zostanie wygenerowane dodatkowe 2000€, co w ci?gu
  doby da okr?g?? sumk? 48 000€. Inwestycja bardzo op?acalna, ze wzgl?du na du??
  cen? zwraca si? po 25 dniach.
  113
  Cena: 1 200 000€
  Wycinka drzew
  Ma?e laski to odpowiednie miejsce do prowadzenie wycinki.
  Mo?liwo?? prowadzenie wycinki drzew, a nast?pnie sprzeda?y k?ód lub przetwarzania
  ich na wióry jest nowo?ci? w Farming Simulator 15. Do dyspozycji gracza
  zosta? oddany specjalny sprz?t, umo?liwiaj?cy przeprowadzenie ca?ego procesu.
  Wycink? prowad? w ma?ych laskach, znajdziesz ich kilka na obu mapach.
  Okr?g wskazuje, w którym miejscu zostanie u?yta pi?a.
  Pierwszym potrzebnym narz?dziem b?dzie oczywi?cie pi?a ?a?cuchowa (kosztuje
  tylko 1000€). Za jej pomoc? mo?esz ?cina? drzewa, a nast?pnie przycina? je na odpowiadaj?c?
  d?ugo??. W grze s? dost?pne trzy pi?y– aktywujesz je przyciskami [1],
  [2], [3]. Po wybraniu spalinówki mo?esz j? tak?e dowolnie obraca? ([J], [N]). Aby
  114
  ?ci?? drzewo, pi?a musi by? przechylona. Nast?pnie, gdy podejdziesz wystarczaj?co
  blisko, wokó? pnia pojawi si? niebieski okr?g, pokazuj?cy, gdzie zostanie wykonane
  ci?cie. Teraz wystarczy wybra? odpowiednie miejsce (najlepiej jak najni?ej), a nast?pnie
  w??czy? pi?? [przytrzymaj LPM]. Po rozpocz?ciu ci?cia kolor ko?a otaczaj?cego
  pie? zmieni si? na zielonkawy, a pi?a automatycznie zacznie si? przesuwa?.
  Drzewo, które upadnie, potniesz w ten sam sposób na wygodne do transportowania
  kawa?ki. Pami?taj o ucinaniu ga??zi.
  Aby móc ?ci?? drzewo, musisz si? odpowiednio ustawi?.
  Posiadaj?c ju? nieco gotówki, mo?esz znacz?co przy?pieszy? proces ?cinania
  drzew, kupuj?c specjaln? maszyn? – Scorpionking (koszt to 317 000€). ?cinanie
  drzew z jej u?yciem trwa tylko chwil?. Na pocz?tku musisz podjecha? pod wybrany
  egzemplarz, ustawi? ?cinark? w odpowiedniej pozycji oraz ustawi? d?ugo?? ci?cia
  na po??dan? [O]. Nast?pnie w??cz ?cinark? [B] i zacznij ci?? [X], a maszyna „z?apie”
  drzewo w wybranym miejscu. Teraz wykonuj kolejne ci?cia, a? w ko?cu ca?e
  drzewko zostanie pi?knie podzielone na kawa?ki o wybranej d?ugo?ci (rozmiar k?ody
  mo?esz zmieni? w dowolnym momencie).
  115
  Dobre operowanie d?wigiem wymaga nabrania wprawy.
  Kolejnym, trudniejszym etapem jest za?adowanie przygotowanego drewna. Aby
  tego dokona?, potrzebujesz specjalnej maszyny – FHL 13 AK (w pó?niejszej fazie
  pojazd Buffalo, d?wigiem kieruje si? analogicznie, z t? ró?nic?, ?e mo?na porusza?
  si? pojazdem bez przesiadki). W FHL 13 AK musisz najpierw podjecha?
  ci?gnikiem w wybrane miejsce, a nast?pnie przesi??? si? do maszyny z ty?u. Najtrudniejsz?
  cz??ci? jest nauczenie si? poprawnego sterowania, gdy? w tym jednym
  narz?dziu opcji jest naprawd? sporo. Mo?esz podnosi? i opuszcza? ca?y ?adowacz
  ([N],[J]), oraz porusza? nim w prawo/lewo ([M]/[K]). Dodatkowo, przytrzymuj?c
  [CTRL] oraz u?ywaj?c klawiszy odpowiadaj?cych za poruszanie si? d?wigu,
  przesuniesz lekko ca?? przyczep?. Dalej – ??cz?c przycisk [SHIFT] z klawiszami
  [N] i [J], „zegniesz” jedno z ramion ?adowacza (pozwoli to na dok?adne u?o?enie
  k?ód), a w po??czeniu z klawiszami [M], [K] wysuniesz/wsuniesz dodatkow? cz???
  owego ramienia. Pozosta?a jeszcze jedna kombinacja – [CTRL] + [SHIFT] z klawiszami
  [N], [J] obróc? chwytak, natomiast w po??czeniu z przyciskami [K] i [M]
  otworz? lub zamkn? go wokó? pnia. Jak wida?, ju? teoria jest nieco zagmatwana,
  a w praktyce b?dziesz musia? sp?dzi? sporo czasu, by odpowiednio pracowa?
  tym narz?dziem.
  116
  Ustawienie d?wigu pozwalaj?ce na odpowiednie u?o?enie k?ody.
  Podczas ?adowania najpierw umie?? chwytak nad k?od?, nast?pnie lekko go obni?,
  a na samym ko?cu z?ap drewno. Pó?niej unie? go maksymalnie do góry, by z?ama?
  rami? i umie?ci? k?od? w odpowiednim miejscu. Staraj si?, aby ta nie wystawa?a
  zbytnio za pojazd.
  K?ody wystarczy wrzuci? do wody.
  Gdy ju? zapakujesz odpowiedni? ilo?? drewna, mo?esz pojecha? do sk?adu i sprzeda?
  je. Wystarczy tylko zabra? je z pojazdu i wrzuci? do stawu. Je?eli jak?? k?od?
  przypadkowo upu?cisz i nie wpadnie ona do wody, nie musisz k?opota? si? ponownym
  chwytaniem – wystarczy str?ci? j? do wody za pomoc? ci?gnika. Za jeden kawa?
  drewna (5 m) otrzymasz ok. 3700€. Generalnie – im d?u?sza i grubsza jest k?oda, tym
  wi?cej pieni?dzy. Z jednego, ?redniej wielko?ci drzewa powiniene? mie? zysk oko?o 12
  000€ – 13 000€. Drewno mo?esz tak?e sprzeda?, wy?adowuj?c je obok poci?gu.
  117
  Aby przerobi? drewno na wióry, musisz odpowiednio niewielki kawa? drewna u?o?y? na ta?mie, która
  pchnie go w stron? rozdrabniacza.
  Sprzeda? ca?ych k?ód to nie jedyna metoda zarobkowania. Je?eli b?dziesz ci??
  drewno na ma?e kawa?ki (ok. 2 m), mo?esz ich u?y? do przerobienia na wióry. Potrzebujesz
  do tego specjalnej maszyny HEM 583 Z kosztuj?cej 88 000€. Drewno
  ?apiesz za pomoc? d?wigu, tak samo jak w przypadku innych maszyn, a nast?pnie
  ustawiasz je przy rozdrabniaczu. Nie zapomnij o odpowiednim ci?gniku oraz podstawieniu
  przyczepki z drugiej strony, by zebra? wióry. Z 5 m k?ody zbierzesz ok. 4
  tony wiórów, co mo?esz sprzeda? za jakie? 3000€. Bardziej op?acalne jest jednak
  sprzedawanie du?ych k?ód w ca?o?ci – maszyna do transportu jest ta?sza, nie trzeba
  tak?e zajmowa? przyczepki i kupowa? wydajnego ci?gnika.
  Pieniek usuniesz, opuszczaj?c na niego ostrze karczownika.
  118
  Gdy ju? wytniesz spor? cz??? lasu, przyjdzie pora na usuwanie pie?ków. Maszyna
  do tego zadania jest bardzo tania, bo kosztuje tylko 5000€. Warto usun?? pnie, a w
  ich miejsce posadzi? nowe drzewka. By tego dokona?, ustaw karczownik tu? przed
  pniem, a nast?pnie w??cz maszyn?. Po chwili ci?cia pie? zniknie. Nie jest jednak
  konieczne usuwanie pniaków – nowe drzewa mo?na sadzi? obok albo w kompletnie
  innym miejscu.
  Nowe drzewka zostan? posadzone w równych odst?pach.
  Na koniec sadzenie. Gdy ju? wykarczujesz las i nieco si? wzbogacisz, nie zapomnij
  o ?rodowisku. Nowe drzewa wymagaj? specjalnej maszyny do sadzenie – PL 75
  za 26 000€. Sadzonki zakupisz w sklepie ogrodniczym. Teraz wybierz tylko odpowiednie
  miejsce i w??cz siewnik, a m?ode drzewka zaczn? pojawia? si? w ziemi.
  Sad? drzewa wcze?niej, gdy? potrzeba kilku dni, aby wyros?y. Jest to zadanie
  opcjonalne, gdy? drzew na mapie jest bardzo du?o. Niemniej przy intensywnym
  prowadzeniu tej dzia?alno?ci mo?e ich w ko?cu zabrakn??.
  119
  Prawdziwy król – wycinka idzie b?yskawicznie.
  Wycinka to zaj?cie ?mudne, bardzo czasoch?onne, ale równie? ca?kiem op?acalne,
  gdy? mo?na si? go podj??, posiadaj?c tylko pi?? (1000€) oraz maszyn? do transportu
  k?ód (54 000€). Najwi?ksz? trudno?? sprawia obs?uga d?wigu, którym podnosisz
  i umieszczasz drewno na przyczepie. Gdy ta czynno?? zostanie opanowana,
  czas potrzebny na wycink? i za?adunek skróci si? znacz?co. Posiadaj?c równie?
  dwie najdro?sze maszyny, skrócisz proces ci?cia ca?ego drzewa na k?ody o wybranej
  d?ugo?ci do paru chwil, a Buffalo pozwoli na za?adunek sporej ilo?ci drewna. Wycinka
  pozwala na zarobienie nie najgorszych pieni?dzy, jednak?e na d?u?sz? met?
  mo?e by? nieco nu??ca i irytuj?ca.
  120
  Inne
  Po?yczka
  Zale?nie od wybranego poziomu trudno?ci zaczynasz gr? z inn? sum? zaci?gni?tej
  po?yczki. Na poziomie ?atwym Twój d?ug wynosi 50 000€, na normalnym
  100 000€, a na wysokim ju? 150 000€. Maksymalnie po?yczk? mo?na zaci?gn??
  na kwot? 200 000€. Podczas rozwijania gospodarstwa na pewno nieraz stwierdzisz,
  ?e dodatkowe pieni?dze bardzo by si? przyda?y (np. na kupno opryskiwacza).
  Wzi?cie po?yczki jest jednym z mo?liwych wyj??. Czy z?ym? Niekoniecznie
  – odsetki od maksymalnej kwoty wynosz? tylko 560€ dziennie, a zapo?yczenie si?
  na kupno sprz?tu maj?cego zwi?kszy? zyski (np. poprzez poprawienie plonów lub
  skrócenie czasu pracy) to nie najgorsza opcja.
  ?ciana p?aczu.
  Aby wzi?? po?yczk?, musisz uda? si? do jednego z bankomatów lub po prostu u?y?
  przycisku odpowiadaj?cego za pokazanie stanu Twoich finansów [INS]. W nowo
  otwartym oknie ujrzysz istotne informacje o Twoich dochodach oraz wydatkach,
  a pod podsumowaniem widoczn? opcj? „Po?ycz 5000€”. Pami?taj, ?e b?dzie ona
  aktywna tylko do kwoty 200 000€. Tak samo mo?esz sp?aca? wcze?niej zaci?gni?te
  d?ugi (warto to robi? z nadmiarem gotówki, w niewielkich transzach). Odsetki s?
  codziennie automatycznie pobierane z Twojego konta. Z racji tego, ?e nie s? one
  du?e, w razie potrzeby nie wahaj si? i we? po?yczk?.
  121
  Magazynowa? czy sprzedawa?
  Po zebraniu plonów z pola mo?esz z nimi zrobi? dwie rzeczy: sprzeda? je w jednym ze
  skupów i od razu zarobi? lub te? zmagazynowa? je na swojej farmie w odpowiednim
  miejscu (silos lub magazyn). Która opcja na d?u?sza met? jest bardziej op?acalna?
  W pocz?tkowym stadium rozgrywki warto sprzeda? lwi? cz??? zebranych plonów.
  Na pocz?tku rozgrywki nie powiniene? si? zbytnio zastanawia? – lepiej sprzedawa?
  ka?dy kolejno zebrany plon. Pami?taj, aby robi? to w skupach, które oferuj?
  najkorzystniejsz? cen?. Zarobione pieni?dze inwestuj w lepszy sprz?t, a w dalszej
  perspektywie – kolejne pola. Twoje plony do pewnego momentu nie b?d? zbyt wielkie,
  dlatego nie ma sensu ich magazynowa?. Ci?g?y rozwój wymaga tak?e sta?ego
  nap?ywu gotówki, dlatego lepiej magazynowa? plony w dalszej fazie rozgrywki.
  Odbieranie ziemniaków oraz buraków cukrowych odbywa si? automatycznie – wystarczy podjecha?
  w odpowiednie miejsce.
  122
  Gdy ju? nieco rozbudujesz swoje gospodarstwo, magazynowanie przynajmniej cz??ci
  zebranych plonów b?dzie bardzo dobrym rozwi?zaniem. Przede wszystkim b?dziesz
  móg? przetrzyma? nieco towaru w oczekiwaniu na lepsz? ofert? w skupie, a najlepiej
  sprzedaj?c wszystko podczas wzmo?onego zapotrzebowania – cena mo?e by? wtedy
  dwukrotnie wi?ksza ni? normalnie. Inn? opcj? jest wykonanie odpowiedniej misji dostawczej
  – posiadaj?c du?e zapasy mo?na na tym bardzo dobrze zarobi?. Gdy chwilowo
  nie b?dziesz mie? w planach ?adnych wydatków, warto zmagazynowa? przynajmniej
  cz??? plonów, sprzedaj?c tak? ilo??, by zarobionych pieni?dzy wystarczy?o
  na bie??ce utrzymanie. Na pocz?tku rozgrywki nie zaprz?taj sobie g?owy robieniem
  wi?kszych zapasów – pieni?dze przydadz? si? „tu i teraz”.
  Rozwój gospodarstwa w skrócie
  Nowa bryka wyznacznikiem rozwoju.
  1. Przygod? zaczynasz, posiadaj?c maszyny pozwalaj?ce tylko na upraw? zbó?
  (pszenica, j?czmie? oraz rzepak). Najbardziej op?acalne b?d? dwie pierwsze
  uprawy, dlatego zacznij w?a?nie od nich.
  2. Je?eli mo?esz, ju? na samym pocz?tku skorzystaj z zapasów w magazynie
  (sprzedaj je) lub po?yczki, aby jak najszybciej zakupi? opryskiwacz (pozwoli to
  na dwukrotne zwi?kszenie plonów).
  3. Ca?y czas koordynuj swoj? prac? i sprzedawaj plony, aby zarobi? pieni?dze na
  kolejne potrzebne maszyny – now? przyczep?, wydajniejszy siewnik, a dalej lepszy
  kombajn i nowe ci?gniki.
  4. Posiadaj?c odpowiednie narz?dzia, nie wstrzymuj si? zbyt d?ugo z kupnem nowego
  pola, ale te? nie przeinwestuj – musisz by? pewny, ?e na nowo kupionym
  gruncie b?dziesz mia? czym pracowa?.
  5. Korzystaj z dodatkowych opcji zarabiania pieni?dzy – spróbuj wycinki drzew, hodowli
  zwierz?t oraz wykonuj misje. Posiadaj?c sze?? pól i ca?kiem wydajny sprz?t,
  mo?esz powoli my?le? o obraniu odpowiedniego kierunku dla swojego gospodarstwa
  (specjalizacji).
  123
  6. Nie skupiaj si? od razu na wszystkim. Dopiero maj?c pewne pod?o?e, zacznij hodowl?
  zwierz?t lub produkcj? biopaliw. Nowa dzia?alno?? zwykle wymaga pewnego
  wk?adu pocz?tkowego, a wydane pieni?dze nie zwróc? si? od razu.
  7. Postaraj si? przej?? na upraw? ro?lin bulwiastych, których sprzeda? przynosi
  wi?ksze zyski. Je?li jednak nie chcesz inwestowa? w nowy sprz?t, upewnij si?,
  ?e ci?gle udoskonalasz te maszyny i narz?dzia, które potrzebne s? przy zbiorach
  zbo?a.
  8. Gdy b?dziesz ju? posiada? ca?kiem dobry kapita?, zainwestuj w maszyny potrzebne
  do produkcji biopaliw lub zajmij si? „na maksa” hodowl? krów. Dalsze zyski
  inwestuj w budynki (najlepiej te niewymagaj?ce „opieki”, np. panele s?oneczne).
  Zarz?dzanie sprzeda?? i zakupami
  Uprawianie ziemi oraz sprzeda? zebranych plonów to Twoje g?ówne ?ród?o dochodów
  przez lwi? cz??? kariery rolniczej. Warto wi?c pami?ta?, ?e nie zawsze op?aca
  si? sprzedawa? plon za wszelk? cen?. Dos?ownie.
  Wzmo?one zapotrzebowanie to doskona?a okazja do zbicia ma?ej fortuny.
  Przede wszystkim musisz kontrolowa? oraz porównywa? ceny w skupach. Te zmieniaj?
  si? co godzin?. Niekiedy ró?nice s? niewielkie, rz?du 10€ – 20€, co jest odczuwalne
  dopiero przy ogromnych plonach (jednak?e na pocz?tku rozgrywki nawet
  takie ma?e sumy mog? robi? ró?nic?). Cz?sto jednak jest tak, ?e dany skup oferuje
  najwy?sz? cen? za jeden towar, a oferta na inne dobra jest niesatysfakcjonuj?ca. Dlatego
  te? zawsze sprawdzaj i porównuj stawki, gdy? zdarza si?, ?e ró?nice si?gaj? a?
  70€ – 100€ na ton?. Wtedy ju? nawet przy tak niewielkiej ilo?ci, jak? b?dzie 10 ton,
  mo?esz zarobi? 1000€ wi?cej. Pomy?l, co b?dzie, gdy zaczniesz je?dzi? do skupów
  z kilkakrotnie wi?kszymi transportami. Zwracaj?c uwag? na wahania cenowe (zielona
  strza?ka reprezentuje wzrost, czerwona spadek), b?dziesz móg? zarobi? odpowiednio
  wi?cej, wykonuj?c t? sam? prac?. Wk?adany wysi?ek jest niewielki, a pozwoli Ci
  na szybsze wzbogacenie si?. Pami?taj: nigdy nie sprzedawaj plonu, nie sprawdzaj?c
  wcze?niej oferowanych cen – zrobisz to korzystaj?c z komputera przeno?nego [I].
  124
  Komunikat mówi?cy o du?ym zapotrzebowaniu.
  Cz?sto b?dzie mie? miejsce sytuacja, w której dany skup og?osi wzmo?one zapotrzebowanie
  (zostaniesz o tym poinformowany stosownym komunikatem na ekranie).
  Jest to ?wietny moment na sprzeda? zalegaj?cych w magazynie nadwy?ek
  – ceny mog? by? nawet dwukrotnie wy?sze od zwykle oferowanych. Wzmo?one zapotrzebowanie
  trwa okre?lon? ilo?? czasu i tylko jeden wybrany skup oferuje wtedy
  wy?sz? cen? – jest on zaznaczony na minimapie poprzez migaj?c? ikonk?. W komputerze
  przeno?nym mo?esz sprawdzi? ile razy cena jest wy?sza od standardowej
  – by? mo?e mno?nik rz?du 1,3 Ci? nie zadowala i postanowisz poczeka? na jeszcze
  lepsz? ofert?. Wzmo?one zapotrzebowanie nie dotyczy ca?ej oferty skupu, a jedynie
  jednego wybranego towaru.
  Promocja pozwoli zaoszcz?dzi? nieco grosza. Kupuj jednak tylko to, co potrzebne!
  Pami?taj tak?e, ?e mo?esz zaoszcz?dzi? nieco pieni?dzy, podczas kupowania maszyn.
  Og?oszenie o promocji na dany sprz?t równie? zostanie wy?wietlone w postaci
  komunikatu na ekranie. Przez okre?lony czas wszystkie maszyny np. wybranej firmy
  b?d? dost?pne w ni?szej cenie. Je?eli planowa?e? zakup, to lepszej okazji ju?
  nie dostaniesz.
  125
  Miejsce, gdzie mo?na sprzeda? sprz?t bezpo?rednio.
  Nie zapomnij równie?, ?e sprzedaj?c sprz?t bezpo?rednio, tj. zostawiaj?c go
  w okre?lonym miejscu przy sklepie, otrzymujesz dodatkowe 20% (standardowo
  sprz?t mo?esz sprzeda? za po?ow? jego warto?ci, do tej kwoty w przypadku sprzeda?y
  bezpo?redniej jest doliczane owe 20%). Jak wida?, oprócz ci??kiej pracy liczy
  si? tak?e odpowiednie zarz?dzanie finansami.
  126
  Biopaliwa – dochodowy interes
  Zarabianie pieni?dzy to g?ówny cel rozgrywki. Mo?na to robi? na ró?ne sposoby,
  jednak?e wykorzystywanie kukurydzianej sieczki do stworzenia biopaliwa jest jednym
  z lepszych, je?li nie tym, który generuje najwi?ksze zyski. Rozpocz?cie produkcji
  w optymalnej skali wymaga jednak du?ych nak?adów finansowych, dlatego te?
  opcja ta staje si? mo?liwa dla graczy posiadaj?cych ju? ca?kiem nie?le rozwini?te
  gospodarstwo.
  Miejsce sprzeda?y kiszonki.
  Produkcja biopaliw opiera si? na zbieraniu sieczki zbo?owej (lub trawy), transportowaniu
  jej w okre?lone miejsce (silosy w biogazowni), a nast?pnie sprzedawanie
  tam?e (do czego niezb?dny jest ci?gnik z ?adowaczem czo?owym lub – bardziej
  wydajna – ?adowarka teleskopowa). Warto równie? pomy?le? o kupnie pola, które
  znajduje si? odpowiednio blisko biogazowni, by w ten sposób zaoszcz?dzi? sporo
  czasu na transporcie sieczki. O ile do zbierania trawy wystarczy zwyk?a kosiarka
  i maszyna samozbieraj?ca, tak pozyskiwanie sieczki wymaga ju? du?o dro?szego
  sprz?tu.
  127
  Gdy ju? ugnieciesz wy?adowan? sieczk?/traw? i rozje?dzisz j?, mo?liwe stanie si? rozpocz?cie
  procesu fermentacji.
  W wersji minimalistycznej, która równie? pozwala ca?kiem dobrze zarobi?, jednak?e
  przy du?o wi?kszych nak?adach czasowych, potrzebujesz:
  – kosiarki FC 3525 (13 500€);
  – przyczepy samozbieraj?cej Euroboss 330T (27 000€);
  – ci?gnika (T4.75) z ?adowaczem czo?owym oraz uniwersalnym wiadrem (70 300€).
  Ca?kowity koszt: 110 800€
  Przy pomocy kosiarki oraz maszyny samozbieraj?cej wybierz si? na pobliskie pastwiska
  oraz pobocza. Twoim celem jest zebranie przynajmniej 60 000 l skoszonej
  trawy (przy najta?szej przyczepce b?d? potrzebne 3 kursy do biogazowni). Traw?
  wy?adowuj w wybranym silosie w biogazowni. Po zebraniu odpowiedniej ilo?ci
  ugnie? kupk? tak, aby pojawi?a si? opcja przykrycia silosu. Nast?pnie zrób to i poczekaj,
  a? proces fermentacji dobiegnie ko?ca.
  128
  Ko?cówka ?adowarki teleskopowej ma 2,5x wi?ksz? pojemno??.
  Teraz do akcji wkroczy ?adowacz czo?owy, którego zadaniem b?dzie sprzeda? kiszonki.
  Za?aduj j? do uniwersalnego wiadra i podjed? do dwóch kontenerów, gdzie
  mo?esz wy?adowa? kiszonk? (jest to troch? trudne przy u?yciu najta?szego modelu,
  jednak?e wykonalne). Do wiadra zmie?ci si? ok. 1800 l, za sprzeda? których otrzymasz
  ok. 2900€. Opró?niaj?c reszt? silosu (60 000 l) mo?esz w ten sposób zarobi?
  96 000€ (zysk to 1600€ na t). Jak wida?, jest to ca?kiem op?acalny interes.
  Kupno kombajnu wymaganego do zbioru sieczki to najwi?kszy wydatek zwi?zany z biopaliwami.
  Optymalna wersja produkcji biopaliwa jest du?o bardziej dochodowa, wymaga jednak?e
  wi?kszych nak?adów pocz?tkowych. Potrzebujesz:
   pola w okolicy biogazowni (np. nr 41 – 48 600€, Bjornholm);
   specjalnego kombajnu Big X 110 pozwalaj?cego zbiera? sieczk? (ze ?niwiark?),
  co kosztuje razem 460 000€;
  129
   przyczepy doczepianej do wspomnianego kombajnu (np. TMK 266 BULL za 35
  000€);
   siewnika pozwalaj?cego na upraw? kukurydzy (jest to najwydajniejszy sposób) –
  Tempo F8 za 61 000€;
   ?adowarki teleskopowej z odpowiedni? ko?cówk? (89 800€).
  Ca?kowity koszt: 694 400€ (mo?esz go zredukowa?, siej?c kukurydz? na innym
  polu, u?ywaj?c ?adowacza czo?owego, ta?szej przyczepy, a nawet pozyskuj?c sieczk?
  z innych zbó?; d?? jednak do takiej konfiguracji, gdy? jest ona najwydajniejsza).
  Do ugniecenia kukurydzianej sieczki z powodzeniem pos?u?y ci?gnik.
  Sposób produkcji biopaliwa jest niemal identyczny. Na pocz?tku zasiej kukurydz?
  na kupionym polu, a nast?pnie dokonaj oprysków. Gdy plon wzejdzie, wy?lij na pole
  kombajn, który zacznie zbieranie sieczki do pod??czonej z ty?u przyczepy (uwa?aj,
  aby jej nie prze?adowa? – sieczka nadal b?dzie „zbierana”, gdy procent za?adunku
  wywrotki wyniesie maksymaln? warto??). Z ca?ego pola uzyskasz ??cznie ok. 146
  ton sieczki. Sk?aduj j? w wybranym silosie, a po sko?czonych plonach ugnie? ha?d?
  i rozpocznij fermentacj?.
  130
  Ostatni element to sprzeda?, mo?liwa po okresie fermentacji.
  Po sko?czonym okresie fermentacji za?aduj kiszonk? na wiadro ?adowarki teleskopowej
  (jest to narz?dzie pojemniejsze i du?o wygodniejsze od ?adowacza czo?owego).
  Nast?pnie wy?aduj towar do kontenerów znajduj?cych si? na terenie biogazowni.
  Za jeden taki kurs otrzymasz 7200€. Opró?nienie ca?ego zbiornika to jakie?
  35 kursów. Za sprzeda? sieczki otrzymasz wtedy ok. 235 000€. W mi?dzyczasie
  nie zapomnij o kultywacji i kolejnych zasiewach. W ten sposób mo?esz stosunkowo
  szybko dorobi? si? du?ych pieni?dzy.
  Zdobywanie pieni?dzy
  W pogoni za mamon? warto si? czasem zatrzyma?…
  Rozwój Twojego gospodarstwa jest uzale?niony w prostej linii od posiadanych pieni?dzy.
  Sprawa jest oczywista: im wi?cej masz funduszy, tym szybciej kupisz nowe
  131
  maszyny, co z kolei prze?o?y si? na lepsz? wydajno?? pracy czy zwi?kszenie plonów,
  a w konsekwencji na wi?ksze zyski. Co wi?c robi?, aby pieni?dzy by?o jak najwi?cej?
  Oto kilka mo?liwych sposobów na ich zarobienie.
   Uprawiaj ziemi? – b?dzie to Twój pierwszy sposób zarabiania pieni?dzy, gdy?
  niezb?dne narz?dzia posiadasz od samego pocz?tku rozgrywki. Staraj si? pilnowa?,
  by na Twoich polach ca?y czas pracowa?y odpowiednie maszyny. Inwestuj
  równie?, gdy to konieczne, ale rób to z g?ow? – wystrzegaj si? kupowania niepotrzebnych
  maszyn, które nie b?d? u?ywane (wymagaj? codziennego utrzymania).
  Tak samo sprawa ma si? z nowym polem: nie kupuj go, gdy nie b?dziesz mia?
  na nim czym pracowa?.
   Sprzedawaj plony – sprawa oczywista, zebrane plony nale?y sprzeda?. Rób to
  jednak wtedy, gdy cena jest odpowiednia, w skupie, który przedstawi najkorzystniejsz?
  ofert?. Mo?esz równie? poczeka? na og?oszenie wzmo?onego zapotrzebowania.
   Wykonuj misje – wymagania potrzebne do rozpocz?cia zada? z koszeniem trawy
  s? niewielkie, a zakup zwróci si? ju? po 1 czy 2 wykonanych misjach. Nieco
  dro?ej wygl?da sprawa z ci?gnikiem i ?adowaczem czo?owym, jednak?e przyda
  si? on tak?e w przysz?o?ci, a po kilku wykonanych zadaniach równie? i ten zakup
  z pewno?ci? si? zwróci. W dalszej cz??ci rozgrywki misje dostawcze mog? przynie??
  bardzo du?e zyski, a to ze wzgl?du na wysokie premie czasowe.
   Rozpocznij hodowl? zwierz?t – dobrze rozwini?ta hodowla potrzebuje czasu, jednak?e
  mo?e te? przynie?? znacz?ce zyski. Nie od razu Rzym zbudowano, dlatego
  te? zacznij np. od kur, aby potem przenie?? si? na niewymagaj?ce du?ej uwagi
  owce, a na koniec rozpocz?? przygod? z krowami. Te ostatnie s? bardzo czasoch?onne
  (szczególnie na pocz?tku), jednak?e mog? przynie?? bardzo du?e zyski.
   Stawiaj budynki – je?eli b?dziesz ju? dysponowa? odpowiednim kapita?em, nie
  spoczywaj na laurach. Postawienie budynków przyniesie du?e zyski, szczególnie
  paneli s?onecznych oraz wiatraków, przy których nie musisz nic robi?.
   Wycinaj drzewa – ten rodzaj dzia?alno?ci mo?esz rozpocz??, posiadaj?c niewielki
  kapita?. Na pocz?tku wycinka b?dzie ?mudna i czasoch?onna, jednak?e jest to
  dobry sposób na zarobienie przyzwoitej sumy pieni?dzy.
   Zajmij si? biopaliwami – b?d?c w?a?cicielem dobrze prosperuj?cego gospodarstwa,
  mo?esz w ?atwy sposób znacz?co pomno?y? swój kapita? poprzez produkcj?
  i sprzeda? kiszonki.
   Znajd? wszystkie monety – nagrod? za odnalezienie 100 z?otych monet b?dzie
  wype?nienie Twoich magazynów po brzegi. Sprzeda? otrzymanego towaru przyniesie
  Ci pot??ny zastrzyk gotówki.
   Sprzedawaj maszyny bezpo?rednio – ?atwo zapomnie? o mo?liwo?ci, jak? jest
  sprzeda? bezpo?rednia. Cz?sto b?dziesz kupowa? nowe maszyny, a stare nie
  b?d? ju? potrzebne – nie sprzedawaj ich wtedy automatycznie w menu, tylko pojed?
  do sklepu i ustaw si? w odpowiednim punkcie. Tak samo mo?esz sprzedawa?
  narz?dzia – wystarczy odczepi? je od maszyny w tym samym miejscu.
  132
  Szybki sposób na zarobienie pieni?dzy
  Fabryka pieni?dzy wspó?czesnego rolnika.
  Je?li nie chcesz za du?o pracowa?, mo?esz skorzysta? z tego prostego sposobu na
  zarobienie ?atwych pieni?dzy. Nie jest on mo?e „elegancki”, ale w 100% zgodny
  z zasadami gry.
  Musisz tylko:
   sprzeda? wszystkie posiadane maszyny;
   zakupi? budynki niewymagaj?ce ingerencji, a przynosz?ce sta?e zyski (ul, panel
  s?oneczny oraz konwerter energii wiatrowej);
   ustawi? szybko?? gry na 120x;
   pozostawi? gr? samej sobie na d?ugi czas.
  Dzi?ki temu nie b?dziesz ponosi? praktycznie ?adnych kosztów, a budynki b?d?
  przynosi? codziennie niez?y zysk. Najlepiej kupi? ich od razu jak najwi?cej i za zarobione
  pieni?dze stale dokupywa? kolejne.

 2. The Following User Says Thank You to ValkarPl For This Useful Post:

  Andi0 (12-13-2014)

 3. #2
  Legenda Awatar wredny stefan
  Dołączył
  Aug 2009
  Lokalizacja
  DOM
  Imi?
  Piotr
  Ulubiona Maszyna
  FENDT 930, Krone Coprima
  Wiek
  19
  PostĂłw
  645

  Postawi? Piw: 314
  Otrzyma? Piw:
  Thanked 246 Times in 199 Posts
  Siła reputacji
  10
  Array

  Domyślnie

  Masz pozwolenie od gry-online??

 4. The Following 2 Users Say Thank You to wredny stefan For This Useful Post:

  JesteR_LBN (11-15-2014), MFather (11-27-2014)

Podobne wÄ…tki

 1. NaZadupiu V3 By didek FS 2015
  By didek in forum W.I.P Mods
  Odpowiedzi: 37
  Ostatni post / autor: 12-20-2014, 10:09
 2. farming 2015 pirat
  By adam100 in forum LS 2015
  Odpowiedzi: 4
  Ostatni post / autor: 11-05-2014, 18:44
 3. Klucz Fs 2015
  By Davson in forum KupiÄ™
  Odpowiedzi: 0
  Ostatni post / autor: 10-31-2014, 16:40

Tagi dla tego wÄ…tku

statystyka

Za treść postów administracja nie odpowiada. W przypadku naruszenia prawa, wszelkie zgromadzone dane o osobie łamiącej prawo, zostaną przekazane odpowiednim władzom. Kopiowanie elementów graficznych oraz rozwiązań technologicznych zastosowanych na niniejszej witrynie surowo wzbronione.